2013. januári imaszándékok

Néhány szó az imaapostolságról

Olyan imádkozó világhálóként határozhatjuk meg magunkat, amely szoros egységben áll a pápával az emberiség és az Egyház szükségleteinek szolgálatára. Emberi és keresztény szívek világhálózata vagyunk; életünk napi felajánlásával rendelkezésre bocsátjuk magunkat, hogy együtt munkálkodjunk Krisztus Szíve tervének megvalósításán. Olyan apostolok közössége vagyunk, akik az Atya Szívétől kaptak küldetést a világ szívéhez. Szolgálatunkat imádkozással és tevékenységgel teljesítjük; az a vágy hajt bennünket, hogy életünket mindenben hasonlóvá tegyük Jézus Krisztus életéhez.

Ennek a hálózatnak az a hivatása, hogy az emberiséget egységbe fogja Isten előtt. Imádságunk széles kiterjedésű: átfogja az egész emberiséget, szeretne elérni és egységbe fogni minden embert. Azok a havi imaszándékok, amelyeket a pápa ránk bíz, kiterjednek az emberiség nagy szükségleteire és az Egyház egyetemes gondjaira.

(Az általános igazgató, Claudio Barriga atya nyomán.)

Általános szándék: Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.

Urunk Jézus megbízta Simon Pétert, hogy erősítse meg testvéreit (Lk 22,32). Ez a megbízatás most is tart; ennek erejében hirdette meg XVI. Benedek pápa a hit évét (2012. okt. 11–2013. nov. 24).

Igen komoly okaink vannak, hogy figyelmünket a hit megújulására és hitünk megvallására fordítsuk. A világ egyes részeiben ugyan fejlődést tapasztalunk, másutt viszont (éppen nálunk is) az emberek elfelejtik, elhagyják a minket megváltó Jézus hitét, követését, egész világát. Az életszemlélet egyre pogányabb, kivész a keresztény életvitel, fogynak a jó családok, a papi és szerzetesi hivatások.

Szálljunk magunkba; lássuk őszintén és világosan az elhatalmasodó modern életszemléletet; igyekezzünk belemélyedni Krisztus misztériuméba és a Krisztustól nekünk szánt hivatásba, annak követelményeibe, távlataiba, örömeibe.

Önmagunk napi imádságos megnyílása és életfelajánlása arra irányul, hogy velünk együtt kortársaink is keressék, újra megtalálják, és életükbe újra befogadják Jézus Krisztust és az általa felajánlott új életet. Röviden: térjenek vissza Krisztushoz.

A szentatya Porta fidei kezdetű írásában (2011. okt. 11) többek között ezt olvassuk: „A századok folyamán minden korú férfiak és nők, akiknek neve be van írva az élet könyvébe, a hit által vallották meg az Úr Jézus követésének szépségét ott, ahova meghívást kaptak keresztény mivoltuk tanúsítására: a családban, a foglalkozásban, a közéletben, azon karizmáik és szolgálataik gyakorlásában, amelyekre meghívást kaptak. Mi is a hit által élünk: az Úr Jézus élő elismerése által, aki jelen van létezésünkben és a történelemben.”
Missziós szándék: Hogy a Közép-Kelet keresztény közösségei, melyeket gyakran hátrányosan megkülönböztetnek, a Szentlélektől megkapják a hűség és az állhatatosság kegyelmét.

Közép-Kelet egyik fő jellemzője az, hogy régóta és sokféle nép lakja, kulturális és vallási hagyományai igen gazdagok. Három nagy monoteista vallásnak a szülőföldje és őshazája: ott keletkezet és bontakozott ki az ószövetség; ott élt és működött Jézus, és onnan indította el a kereszténységet; a muzulmán vallás szülőföldje szintén ott van.

A kereszténységgel kapcsolatban érdemes tudatosítani, hogy többféle szertarása él ott, és ezek különféle nyelveket is használnak: arám (ez volt Jézus anyanyelve), kopt, örmény, asszír, görög, héber, török; uralkodó nyelv az arab; természetesen vannak latin szertartású katolikusok is.

Irak északi részében és Egyiptom bizonyos vidékein még fennállnak súlyos és igazságtalan keresztényüldözések (korunkban ott élnek a leginkább üldözött keresztények). Tudatosítsuk ezt, és komolyan vállaljunk lelki közösséget ezekkel a testvéreinkkel.

Az éremnek van másik oldala is: Közép-Kelet különböző fajú és hagyományú népességei évszázadokon át tudtak békességben együttlétezni. E havi imánkban azt kérjük, hogy ez a helyzet most is minél inkább megvalósuljon, és hogy keresztény testvéreink növekedjenek a hűségben és kitartásban.

Nagy Ferenc SJ

Frissítve: 2018. május 14.