2013. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy korunk emberei, akiket eláraszt a zaj, fedezzék fel újra a csend értékét, és tudjanak hallgatni Isten meg a testvérek szavára.
Minden kultúra ismer bölcs mondásokat a csend értékéről. A csend aranyat ér. A csend összekapcsol bennünket a múlt meg a jövő nemzedékekkel.
Nem passzív vagy üres valami a csend, nem is a beszéd vagy a szavak hiánya; igazában pozitív és tevékeny hang, amely táplálja a gondolatot, az eszmélődést. A zaj, a hangoskodás énünk legértékesebb rétegének félreismerése. Gyakran kínos dolog becsületesen szembesülni legmélyebb énünkkel; ilyenkor menekülünk a zajongásba.
A csendre való készség ellenőrzi nyelvünket, beszédre irányuló hajlandóságunkat. Különösen fontos a hallgatni tudás harag vagy egyéb izgalmi válság időszakában, akár engem, akár a másikat izgatja ez a válság. Megvan az ideje a beszédnek, és megvan az ideje a hallgatásnak.
A csend kedvező tényezője az odafigyelő meghallgatásnak. Kincset birtokol az, aki tud meghallgatni. Ez a türelmesen hallgató alapmagatartás komolyan hiányzik világunkból. Isten népének figyelő hallgatással tartozunk.
Az emberi kapcsolatokban döntő fontosságú a csendes meghallgatás. A csend segíti a gondolatot, a megfontolást. Helyes beszélgetésnek részét alkotják a hallgatás pillanatai.
A Legfőbb Te keresése, a vele való kapcsolat megtalálása feltételezi a csendes magunkba tekintést. Ki vagyok én? Kicsoda Ő?
A nyugalom, a csend lehetővé teszi, hogy a szellemi, a lelki elem kormányozza a fizikai, testi elemet; az a tény viszont, hogy beszélek-beszélek, lényem fizikai elemének adja meg az irányító szerepet. Pontosabban fogalmazva: szellemi/lelki életünket jobban segíti a csend, mint a zaj; ezért a test számára szintén semmi sem jobb, mint a csend.
Szókratész szerint olyan élet, amelyre nem reflektálunk, nem éri meg, hogy éljük. Az ószövetségi bölcs szerint: „Sok beszéd nem marad hiba nélkül; az az okos ember, aki féken tartja ajkát.” (Péld 10,19.)
Határozzunk meg magunknak olyan pillanatokat, amikor egyedül vagyunk önmagunkkal és gondolatainkkal; ez segít belső világunk elmélyítésére. A leggazdagabb ima nem az, amikor minél többet beszélünk el Istennek, hanem az, amikor bensőségesebben hallgatunk Istenre.
(Ujah Gabriel Ejembi, zimbabwei jezsuita teológiahallgató nyomán)
Missziós szándék: Hogy azok a keresztények, akik a világ számos vidékén üldözést szenvednek, tanúságtételükkel lehessenek Krisztus szeretetének prófétái.
Nyugat-Nigériában a muzulmánok 2008 óta lépnek fel erőszakos fenyegetőzéssel a keresztények ellen. Az ország nagyjából muzulmán északra és keresztény délre oszlik. 2011-ben a fenyegetés súlyosbodott a Madalla város egyik katolikus templomában összegyűlt katolikus közösség elleni bombatámadással; 45 halálos áldozata lett. Ezt a tragédiát több más hasonló merénylet követte, és ezekben ezernél többen haltak meg. E merényleteket a keresztények se nem érdemelték, se nem provokálták.
Felvetődött a kérdés: hogyan viselkedjenek a hívek? Néhány lelkipásztor szerint megtorlással. A katolikus püspöki kar önuralomra és imára buzdított; az Úr azt ígérte, hogy mindenkinek megfizet érdeme szerint, és a bosszút saját magának tartotta fenn.
Nagyszámú keresztényt, főleg nőket és gyermekeket, ürítettek ki Észak-Nigériából; meglepő módon az érintett zónákban maradt keresztények lelkesedését mégsem érte érezhető elhidegülés. A déli országrész keresztényei pedig továbbra is békésen elviselik az északi (jórészt muzulmán) lakosokat, és hagyják, hogy szabadon foglalkozzanak ügyeikkel az ő déli hazájukban.
Húsvétra újabb bombamerényletet ígértek és hajtottak végre. A plébániai közösségek azonban nyugodtan készítették és végezték nagyheti és húsvéti ünnepléseiket. Ezekben a támadásokban a saját keresztjüket, valamint hitük és Istenbe vetett bizalmuk próbatételét látják. Isten szerető szándékot valósít meg, és az ember javának előmozdítását végzi ezekben a vészes eseményekben, azok javát építi, akik őt szeretik (vö. Róm 8,28). Akik életüket adják, úgy járnak, mint a búzamag: bőséges aratást készítenek elő.
Sok más országban folyik ugyanaz, ami Nigériában. Minket mindnyájunkat imára hív: az üldözöttek legyenek Krisztus szeretetének prófétái.
(Dr. Chudi Nwoye nigériai orvos nyomán)
Nagy Ferenc SJ
Frissítve: 2018. május 14.