2014. májusi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: (Hírközlés) Hogy a hírközlési eszközök az igazság és a béke szolgálatának eszközei legyenek.

Szent Máté evangéliumának utolsó fejezetében Jézus arra hív fel, hogy menjünk az egész világra, és tegyünk tanítványává minden népet. Ugyanakkor megígéri, hogy velünk lesz minden nap a világ végéig. Tehát arra szólít fel, hogy mindenkinek, mindenütt és mindig hirdessük az ő evangéliumát. Régen e felszólítást úgy váltották tettre a keresztények, hogy személyesen, ajtóról ajtóra járva, utcákon, tereken, házakban, termekben stb. mondták el az embereknek a jézusi remény és kiengesztelődés lelkesítő üzenetét. A mi korunknak is égető szüksége van az Isten igéjére, és reményünk élesztésére, hogy annak lángja ki ne aludjék. Napjainkban is sok jóakaratú keresztény törekszik arra, hogy ismertté tegye az emberek számára Jézust. Maga Jézus Krisztus ad nekik erőt, hogy az igazságot és a békét szolgálják.

A modern hírközlési eszközök igen alkalmasak ara, hogy az Istentől küldött élet igéjét vigyék az emberekhez. Használatuk azonban sok okosságot igényel. A terjesztett információk legyenek pontosak és hitelesek. Csak a pontos és hiteles közlések szolgálják a békét és az igazságot.
A modern hírközlési eszközök, különösen az internet világában téves információk rövid idő alatt bejárhatják az egész világot, és kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak. Ezzel szemben a helyes, megbízható és jól kiválasztott közlések nagyon sok jót tesznek. Jézusról mondja a szentírás, hogy „körüljárt és jót tett” (ApCsel 10,38). Mi is sok jót tehetünk a hírközlési eszközök által, ha ezekkel segítjük az embereket, hogy építsék Isten országát, vagyis hogy építsenek egy olyan világot, amely az egyetemes testvériségen alapszik. Legyünk az igazság, igazságosság, szeretet és szabadság hírnökei, mert – amint ezt XXIII.János pápa egyik utolsó beszédében megmondta – e négy oszlop tartja fenn a világ békéjét.

Pierre-Baptiste Cordier-Simonneau, a francia Imaapostolság munkatársának írása alapján
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Mária vezetése) Hogy Mária, az evangelizálás csillaga vezesse az egyház küldetését Krisztus minden nemzetnek szóló hirdetésében.

Elmélkedjünk Szűz Máriának látogatásáról Erzsébetnél. Máriának e látogatása nagyszerű példa az Egyház és minden keresztények számára. Az Egyház természeténél fogva evangélium-hirdető küldetésben jár. Arra kapott meghívást, hogy hirdesse az evangéliumot mindig és mindenütt, és adja a hitet minden embernek és minden kultúrának. „Azokban a napokban Mária útra kelt, és sietve elment a hegyek közé, Júda egyik városába” (Lk 1,39) – mondja az evangélium. Mária elhagyja otthonát, messzi földre siet, kilép szokásos környezetéből. Mi is arra vagyunk hivatva, hogy kilépjünk önmagunkból. Akár csak Ábrahámot, bennünket is szólít az Úr, hogy lépjünk ki saját magunkból, biztonságos környezetünkből, és merjünk más emberekhez közelíteni, új helyekre menni. A feltámadt Krisztus mondja tanítványainak: „A rátok jövő Szentlélek erővel tölt el majd benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam egészen a föld határáig.” (ApCsel 1,8)

E vándorlásainkon Krisztus Máriát állítja mellénk, útitársként és gondoskodó édesanyaként. Ő biztosít bennünket arról, hogy Fia, Jézus mindig velünk lesz, amint megígérte.

Amikor Mária köszöntötte Erzsébetet, Erzsébet méhében megmozdult a magzat (Lk 1,41). Keresztelő Szent János, mint magzat, örömmel érzi meg Mária méhében rejtőzködő magzatnak, Jézusnak jelenlétét. Itt láthatjuk minden missziós vándorlás igazi céljának megvalósulását: odavinni és odaadni az embereknek az élő és személyes evangéliumot, ami nem más, mint maga Jézus Krisztus. Jézus az egyetlen valódi kincsünk, amelyet az emberiségnek adhatunk. Őrá vágyakoznak a mai világ emberei is, még ha nem is ismerik őt. Őrá van nagy szüksége egész világunknak.

Íme, ez a mi rendkívül nagy felelősségünk. Vállaljuk örömmel és elkötelezettséggel, hogy kultúránkban valóban az igazság, igazságosság, szabadság és béke uralkodjék. Éljük át ezt a felelősségünket azáltal, hogy testvéri egyetértésben hallgatunk Isten igéjére, megtörjük az eucharisztikus kenyeret, és állhatatosan kitartunk az imádságban (ApCsel 2,42).

XVI. Benedek pápa 2010. május 31-én mondott beszéde.

 

Szűz Mária, te, aki tudtál másokra hallgatni, nyisd ki fülünket. Taníts meg bennünket Fiad Jézus szavainak meghallgatására; add, hogy figyelmes füllel reagáljunk a bennünket körülvevő valóságra, és hallgassunk minden velünk találkozó emberre, különösen a szegényekre, szükséget szenvedőkre és nehézségekkel küszködőkre. Mária, te határozott döntéseket tudtál hozni. Világosítsd meg szívünket és lelkünket, hogy habozás nélkül engedelmeskedjünk Fiad, Jézus szavának; adj nekünk bátorságot, hogy merjünk határozottan dönteni, és ne csak sodródjunk a világgal. Mária, te a tettek emberi voltál, mozdítsd meg kezeinket és lábainkat, hogy sietve közeledjünk másokhoz, hozzuk nekik Fiad, Jézus szeretetét, és vigyük a világnak az evangélium világosságát, úgy, ahogy te tetted. Ámen.

Ferenc pápa 2013. május 31-én mondott imája.

Frissítve: 2018. május 14.