2014. októberi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak

Ferenc pápa 2013 szeptember 7-én, a békéért tartott imaestén mondott beszédéből

Felteszem a kérdést: lehetséges-e a béke útján járni? Lehet-e kiszabadulni a fájdalom és a halál ördögi köréből? Lehet-e újból a békében élni? Isten segítségében bízva, és a Szűzanyának, a Béke Királynőjének anyai pillantását érezve, azt válaszolom: lehet! Mindenkinek lehet! Szeretném hallani, hogy az egész világon ma mindenütt azt kiáltják az emberek: Igen, mindenkinek lehet!  Vagy inkább így mondom: szeretném, hogy ma mindegyikünk, kezdve a legkisebb embertől a legnagyobbig, beleértve a nemzetek vezetőit is, azt válaszolják: igen, akarjuk, hogy béke legyen!

Keresztény hitem arra indít, hogy Krisztus keresztjére nézzek. Nagyon szeretném, hogy minden jóakaratú ember, ha csak egy pillanatra is, Krisztus keresztjére nézzen. Ott látjuk, hogy miképpen válaszol az Isten az emberek gonoszságára: nem erőszakkal válaszol az erőszakra, és nem a halál nyelvén válaszol a halálra. A kereszt csendjében megszűnik a fegyverek zaja, és a megbékélés, megbocsátás, párbeszéd és béke szavai hangzanak el. Kérem Istent, hogy ma mi keresztények, más vallásokat követő testvéreink, és minden jóakaratú ember nagy hangon ezt kiáltsa: az erőszak és a háború sohasem vezet békéhez!

Tekintsen mindenki saját lelkiismeretébe, és hallja meg az abban megszólaló szót, amely ezt mondja: hagyd el a szívedet megkeményítő önzésedet, győzd le a mások szenvedése iránti érzéketlenségedet, és nyisd ki szívedet a párbeszéd és a kiengesztelődés számára. Lásd meg testvéred szenvedését, gondolj a szenvedő gyermekekre! Tartsd vissza kezedet, és ne fokozd testvéred szenvedését! Építsd fel újra a lerombolt harmóniát! Csak találkozással lehet ezt elérni, nem pedig konflikutssal. Szűnjék meg a fegyverek zaja! A háború mindig veszteséget jelent az emberiség számára. Halljuk meg újra VI.Pál pápa szavát, aki az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyűlésén így kiáltott: „Soha többé ne támadjon az egyik ember a másikra! Soha többé! Soha, soha többé ne legyen háború, soha többé!” (VI.Pál beszéde az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez, 1965-ben). „A békét csak békével lehet építeni, olyan békével, amely együtt jár az igazságosság követelményeivel, és amelyet csak személyes áldozatkészséggel, megbocsátással, irgalommal és szeretettel lehet meegvalósítani.” (Üzenet a Béke világnapjára, 1975)

Kedves Testvéreim! Megbocsátás, párbeszéd és kiengesztelődés: ezek a béke szavai mindenütt, az egész világon. Imádkozzunk mindnyájan a kiengesztelődésért és a békéért, munkálkodjunk a kiengesztelődésért és a békéért, legyünk mindnyájan, mindenütt a kiengesztelődés és béke emberei! Úgy legyen!

Missziós imaszándék: hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza minden hívőben, hogy célunk elvinni az Örömhírt a világon mindenkihez.

Ez az imaszándék összhangban áll a missziós vasárnap imaszándékával (idén október 19.). Ferenc pápa sürgető felhívására válaszolva a világ keresztényei menjenek a világ utcáira és tereire, és hirdessék Isten Országát.

Isten szava nem csak az isteni kinyilatkoztatás befogadóiként érint minket, hanem annak hirdetésére is felhív, mert Krisztus, az Isten megtestesült Igéje, saját életébe és küldetésébe vonz bele minket. Minden keresztény hivatott az evangéliumhirdetésre. Erre akkor érezzük magunkat igazán elkötelezettnek, ha hisszük, hogy az Isten Igéje olyan üdvözítő valóság, melyre minden embernek szüksége van. Ha hiányzik belőlünk ez a komoly meggyőződés, akkor nem érezhetjük a szenvedélyes vágyat az evangélium hirdetésére.

Az igehirdetésnek lényeges feltétele tehát az, hogy teljesen eluralkodjék rajtunk a Krisztus-esemény, aki Isten megtestesült és keresztre feszített Igéje.

Kell, hogy égjen a hithirdetőkben az Isten Igéjének lángja, amelytől függ életük és apostolkodásuk. Csak így lesznek alkalmas hirdetői az Igének. Az Egyháznak és minden hívőnek élete és küldetése abból származik, hogy szemlélik Isten Igéjét, válaszolnak rá, élik azt, és ezért hirdetik azt.

Napjainkban is szükséges, hogy a nem keresztény országokban is hirdessük az evangéliumot. Világszerte több millió ember él, akik még nem részesedtek az Isten Országának evangéliumában. Ezért nem elégedhet meg az egyház a hívők megtartásának lelkipásztori munkájával, hanem az egyháznak és minden hívőnek, a Szentlélek erejével új módon meg kell közelítenie mindenkit, hogy hatásosan közvetítse nekik Isten Igéjét. Napjainkban nagyon is szükséges az evangélium kifejezett hirdetése minden nép számára.

Vito del Prete,
a pápai Missziós szövetség főtitkára

összeállította: Nemeshegyi Péter SJ

Frissítve: 2018. május 14.