2016 augusztusi imaszándékok

Egyetemes: Hogy a sport alkalom legyen a népek közötti testvéri találkozásra, és hozzájáruljon a világ békéjének ügyéhez.

A ma esti labdarúgó mérkőzés jó alkalom arra, hogy felfigyeljünk azokra az egyetemes értékekre, amelyeket a sportesemények előmozdítanak: a lojalitásra, a megosztásra, az elfogadásra, a párbeszédre és a kölcsönös bizalomra. Ezek az értékek minden ember közös kincsei, függetlenül attól, hogy melyik valláshoz tartozik. Különböző vallású játékosok, saját vallási meggyőződésüket megőrizve, a közös játszmában megőrzik az összhangot és az egymás iránti tiszteletet.

Köztudomású dolog, hogy a sportesemények, különösen a labdarúgó mérkőzések milyen nagy hatást gyakorolnak a mai társadalmak életére és gondolkodásmódjára. Az emberek, főképpen a fiatalok, nagy csodálattal szemlélik sportolási képességeiteket. Nagyon fontos tehát, hogy jó példát adjatok nekik, mind a mérkőzések folyamán, mind pedig saját életetekben. A sportversenyekben jól kifejezitek az élet örömét. Ezért fontos, hogy az ingyenesség légköre uralkodjék bennük, és kifejlesszék az emberek és népek közötti barátságot és megértést. Mindennapi életetekben pedig az emberiesség és a felebaráti szeretet példáját adva, tanúságot tehettek a polgári és társadalmi koegzisztenciáról, és ezzel hozzájárulhattok a szereteten, szolidaritáson és békén alapuló társadalom építéséhez. Így járulhattok hozzá a kölcsönös találkozás kultúrájához.

Adja az Úristen, hogy a mai mérkőzés hozzájáruljon minden nép koegzisztenciájának erősítéséhez, mely kizár minden faji, vagy vallási, vagy nyelvi hátrányos megkülönböztetést. Jól tudjátok, hogy a hátrányos megkülönböztetés a megvetésnek egyik formája. Különösen a vallások hivatottak arra, hogy a békét mozdítsák elő, és sohasem a gyűlöletet. Isten nevében csak és kizárólag szeretnünk kell, és sohasem szabad gyűlölnünk. Az ilyen értelemben vett vallás és sport annak az új társadalomnak jelei lehetnek, amelyben „nemzet nemzet ellen többé kardot nem emel” (Iz 2,4).
A mai egyedülálló alkalomból mindnyájatoknak a következő üzenetet küldöm: nyissátok ki szíveteket egymás felé, mintha testvérek lennétek! Ez az élet egyik nagy titka: testvérként egymás felé kitárni a szívünket. És ez egyben a helyes értelemben vett sport leghitelesebb értéke is.

Ferenc pápánk 2014 szeptember 1-én mondott beszéde a különböző vallású focisták válogatottjai között Rómában tartott mérkőzése alkalmából.

 

Evangelizációs: Hogy a keresztények az Evangélium követői legyenek, tanúságot téve a hitről, a becsületességről és a felebaráti szeretetről.

A földön élő minden embernek szól az evangélium, mely Jézus Krisztus által azt hirdeti, hogy az Isten szeretet. Bármely kultúrában élő minden embert érint ez az evangélium. Jézus azt mondja nekünk: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” (Mt 10,8) E szavak jelzik az evangelizálás titkát: az evangéliumot az evangélium módjára kell hirdetünk, vagyis fizetség nélkül, ingyenesen, szabadon. Azt az isteni szeretetet, melyet örömmel befogadtunk, örömmel adjuk tovább. Ingyenesen, és örömmel. Csak azok képesek továbbadni az evangéliumot, akik megtapasztalták annak örömét. A jóság terjedni akar, gyökeret ver és kivirágzik.

A Második Vatikáni Zsinat az Egyházat olyan népként írta le, mely minden akadályt legyőzve halad előre útján, és betölt mindent Isten dicsőségével. Ezt vallja a keresztény remény. A keresztények minden földi tevékenységének végső célja az örök élet elnyerése. Ezért vándorló egyházban élünk, és arra vagyunk kötelezve, hogy Krisztust és az ő szeretetét hirdessük minden teremtménynek.
Sokan várnak még ma is Krisztus evangéliumára, és csak az isteni kegyelemre nyitott tevékenységek képesek az idők jeleit felismerni és meghallani a reményre és békére vágyakozó emberek kiáltását.

Ferenc pápának a paulista szerzetesek számára 2014 november 27-én mondott beszédéből.

Frissítve: 2018. május 14.