2016 júliusi imaszándékok

Egyetemes: Hogy tiszteljék azokat a bennszülött népeket, akiket identitásuk, sőt puszta létük miatt fenyegetés ér.

Minden állam alapvető kötelessége, hogy biztosítsa valamennyi állampolgár számára a törvény előtti egyenlőséget. Ezenfelül azonban az illető állam területén élő kisebbségekkel szemben az államnak különleges kötelességei is vannak. Számos állam esetében külön törvények garantálják e kötelességek teljesítését. Ennek ellenére ezekben az államokban is gyakran megesik, hogy a kisebbségek hátrányos megkülönböztetést szenvednek. Ebben az esetben az államhatalom köteles a kisebbségek jogait megvédeni. Az ország benső biztonsága ugyanis csak akkor áll szilárd alapokon, ha minden állampolgár jogait tiszteletben tartják.

A kisebbségek alapvető joga a létezéshez való jog. Ezt a jogot sokféleképpen lehet megsérteni. Szélsőséges jogsértés a nyílt vagy álcázott népirtás. Az élethez való jog a legalapvetőbb emberi jog. Ezért az olyan állam, amely elkövet vagy megtűr népirtást, a társadalmi rend alapvető szabályát sérti meg.

A kisebbségek életét azonban burkoltabb módokon is el lehet lehetetleníteni. A kisebbségek, különösen a bennszülött kisebbségek, gyakran szoros kapcsolatban élnek földjükkel, ahol saját törzsi, kulturális és vallási hagyományaikat ápolják. Ha megfosztják őket földjüktől, életüknek lényeges elemét veszítik el, és nagy a valószínűség, hogy megszűnnek sajátos népességként létezni.

A kisebbségek másik alapvető joga saját kultúrájuk megőrzésének és fejlesztésének a joga. Nem ritka eset, hogy egyes kisebbségek elveszítik saját kultúrájukat. Vannak például olyan országok, ahol a kisebbségekhez tartozóknak megtiltják, hogy saját nyelvüket használják, és kötelezik őket, hogy megváltoztassák családi nevüket és vidékük földrajzi elnevezéseit. Vannak aztán olyan kisebbségek is, melyeknek művészét és irodalmát semmibe veszik, és nem engedik, hogy megtartsák hagyományos ünnepeiket. Ez kulturális javaiknak elsorvadásához vezet.
Végül tiszteletben kell tartani a kisebbségek azon jogát is, hogy más államokban élő, hasonló kultúrával és hagyományokkal rendelkező kisebbségekkel kapcsolatot tartsanak.

II. János Pál pápa 1988 december 8-án elhangzott beszédéből.

Evangelizációs: Hogy a Latin-Amerikában és a karibi szigeteken az egyház az egész földrészre irányuló missziója során megújult lendülettel és lelkesedéssel hirdesse az evangéliumot.

„Menjetek és tegyétek tanítvánnyá minden népet.” Jézus e szavakkal szólít meg bennünket is, és ezeket mondja nekünk: „Gyönyörű élményetek volt a Rio de Janeiro-i ifjúsági világnapon a föld minden részéről jövő fiatalokkal együtt hiteteket megélni. Most azonban menjetek, és adjátok tovább ezt az élményt másoknak.” Amikor Jézus minket tanítványaivá választ, küldetést ad nekünk. Mit is mond nekünk az Úr? Három egyszerű szót: menj, ne félj és szolgálj.

„Menjetek és tegyétek tanítvánnyá minden népet.” Jézus e szavakkal szólít meg bennünket is, és ezeket mondja nekünk: „Gyönyörű élményetek volt a Rio de Janeiro-i ifjúsági világnapon a föld minden részéről jövő fiatalokkal együtt hiteteket megélni. Most azonban menjetek, és adjátok tovább ezt az élményt másoknak.” Amikor Jézus minket tanítványaivá választ, küldetést ad nekünk. Mit is mond nekünk az Úr? Három egyszerű szót: menj, ne félj és szolgálj.

1. Menj. Ezeken a Rióban töltött napokon abban a csodálatos élményben volt részetek, hogy találkoztatok Jézussal, mégpedig sok embertestvéretekkel együtt találkoztatok vele, és megéreztétek a hit örömét. Ennek az élménynek azonban nem szabad csak a ti életekbe, vagy a plébániátok vagy kisközösségetek életébe bezártan maradni. Ez olyan dolog lenne, mintha elzárnátok az oxigént szépen égő fáklyátoktól. A hit olyan fáklya, melynek lángja akkor erősödik, amikor másokat lángra gyújt, hogy így mindenki megismerje, megszeresse és megvallja Jézus Krisztust, életünk és történelmünk Urát.

Vigyázzatok! Jézus nem azt mondta, hogy, „menjetek, ha van kedvetek vagy időtök”, hanem egyszerűen ezt mondta: menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. A hit tapasztalatának megosztása, a hit és az evangélium megvallása az egész egyháznak adott parancs: ti is ennek az egyháznak vagytok a részei. Jézusnak e parancsa nem uralkodási vágyból vagy hatalomvágyból született, hanem szeretetből. Abból a tényből született e parancs, hogy Jézus maga jött közénk, hogy odaadja egész önmagát nekünk, életét adja értünk, és megmutassa Isten szeretetét és irgalmát. Jézus nem szolgaként bánik velünk, hanem szabad emberként, barátaiként, testvéreiként. Nemcsak küld bennünket, hanem ő maga kísér bennünket, és mindig mellettünk áll szeretet-küldetésünkben.

Hova küld bennünket Jézus? Nincs határ! Mindenkihez küld. Nemcsak azokhoz, akik közel állnak hozzánk és barátságosan fogadnak, hanem mindenkihez. Ne féljetek! Vigyétek Jézust a társadalom legszélső pereméig. Olyanokhoz is, akik nagyon távolinak tűnnek és nem törődnek veletek. Jézus azt akarja, hogy mindenki érezze az ő irgalmának és szeretetének sugarait.
Ne féljetek! Vannak, akik talán ezt gondolják: „Én nem kaptam különös kiképzést? Hogyan menjek hirdetni az evangéliumot?” Kedves barátom! A te félelmed hasonlít Jeremiás próféta félelméhez, aki ezt mondta, amikor az Úr meghívta prófétának: „Jaj, Uram, Isten! Íme, nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok!”  Nekünk is ugyanazt mondja az  Isten, amit Jeremiásnak mondott: „Ne félj, mert én veled vagyok, hogy megmentselek!” (Jer 1,7.8) Isten velünk van!

„Ne félj!” Amikor megyünk Krisztust hirdetni, maga Krisztus jár előttünk, és vezet minket. Amikor Jézus tanítványait küldte, akkor megígérte: „Minden nap veletek vagyok.” (Mt 28,20) Ez ránk is vonatkozik. Jézus soha sem hagy bennünket magunkra. Mindig kísér bennünket.

Jézus nem azt mondta, hogy „egyiketek menjen”, hanem azt, hogy „menjetek mindnyájan!” Bennünket együtt küldött az Úr. Kedves fiatal barátaim, ne felejtsétek el, hogy e küldetésben az egész Egyház veletek van, és veletek van a szentek közössége. Jézus nem elkülönült, magányos emberekként küldte tanítványait, hanem közösséggé tette őket. Kedves papok, akik együtt celebráljátok ezt a misét énvelem: azért jöttetek, hogy kísérjétek fiataljaitokat, és ez nagyszerű. Biztosan megfiatalított mindnyájatokat e szentmise. A fiatalok mindenkit megfiatalítanak! Ez a tapasztalat azonban csak egy lépés az utatokon. Folytonosan kísérjétek ezeket a fiatalokat, nagylelkűen és örömmel. Ne engedjétek, hogy valaha is elhagyatottnak érezzék magukat.

A harmadik szó: szolgáljatok! Azt énekeltük a zsoltárban, hogy „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” (Zsolt 96,1) Mi ez az új ének? Ez az ének nem áll szavakból és dallamból. Nem más ez az ének, mint a ti életetek, amelyben egyesültök Jézus életével, és részesedtek érzéseiben, gondolataiban és tetteiben. Jézus élete pedig másokért élt élet. Jézus élete: mások szolgálata!
Szent Pál ezt írja: „Mindenkinek a szolgájává tettem magam, hogy minél többeket nyerjek meg.” (1Kor 9,19) Pál mindenkinek a szolgájává lett, hogy Jézust hirdesse. Az evangélium hirdetése tanúságtétel Isten szeretete mellett, mely legyőzi önzésünket. Azt jelenti, hogy lehajlunk, és megmossuk testvéreink lábát, ahogyan Jézus tette.

Tehát három gondolatot őrizzetek meg: menj, ne félj, és szolgálj. Ha követitek ezt a három gondolatot, meg fogjátok tapasztalni, hogy az, aki továbbadja a hit örömét, még nagyobb örömet kap. Kedves fiatal barátaim, amikor hazaérkeztek, ne féljetek attól, hogy nagylelkűen követitek Jézust, és tanúságot tesztek az evangéliumról. Amikor Isten Jeremiás prófétát küldte, hatalmat adott neki, hogy gyomláljon és irtson, pusztítson és romboljon, építsen és ültessen.” (Jer 1,10) Isten nektek is megadja ezt a hatalmat. Aki az evangéliumot hozza, az Isten hatalmát is hozza, hogy kigyomlálja és irtsa, pusztítsa és rombolja az önzés, a türelmetlenség és a gyűlölet falait, hogy új világot építsen. Kedves fiatal barátaim, Jézus Krisztus számít rátok. Az egyház számít rátok. A pápa számít rátok. Szűz Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk állandóan kísérjen benneteket szeretetével. „Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet.” Ámen.

Ferenc pápának a 28. Ifjúsági Világnapon, 2013 július
28-án mondott beszédéből.

Frissítve: 2018. május 14.