2016 májusi imaszándékok

Egyetemes: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, és hogy kellően értékeljék az ő szociális tevékenységüket.

2016_majus_imaszandek

Az utóbbi évtizedek alatt sokat változott a nők szerepe a családban, a társadalomban és az egyházban. Mind e három téren általában megnövekedtek a nők feladatai és felelősségei. A katolikus egyházban 1988-ban megjelent Boldog II.János Pál pápának Mulieris dignitatem (A nő méltósága) kezdetű apostoli levele. Ez az első pápai irat, mely kizárólag a nők szerepével és méltóságával foglalkozik, és kiemeli a nők erkölcsi erejét és szellemi képességeit. Én magam is, Evangelii gaudium kezdetű enciklikámban beszéltem a nők pótolhatatlan szerepéről (103 sz.). A nők különös képességgel vannak megáldva, hogy átérezzék és megértsék az emberek, főképpen a gyenge és sebezhető emberek szükségleteit. Nagy örömömre szolgál, hogy a papok megosztják nőkkel pasztorális szolgálataikat, és hogy számos nő segédkezik az egyházban emberek, családok, közösségek vezetésénél, és új meglátásokkal gazdagítják teológiai ismereteinket. Nagyon remélem, hogy a nők egyre nagyobb teret kapnak az egyház életében és működésében.

Azoknak az új lehetőségeknek és felelősségeknek azonban, melyekkel a társadalomban és az egyházban felruházták a nőket, nem szabad elfelejtetnie velünk azt a pótolhatatlan szerepet, melyet a családokban töltenek be a nők. A nőket jellemző jóság, figyelmesség és gyengédség hatalmas erőt jelent a családban, mely olyan békét és harmóniát sugároz, mely nélkül képtelenek lennének az emberek hivatásunk teljesítésére. Az anyák jelenléte és tevékenysége biztosítja a családon belül az erkölcsi értékek és a hitbeli meggyőződések továbbadását a következő nemzedékek számára.

Sok és kitartó imára van szükség, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt a nők növekvő társadalmi tevékenysége és a nőknek a családban betöltendő kiváltságos szerepe között. Az ima: Istennel való beszélgetés, melyet az Isten igéje világosít meg. Ez tanítja meg a nőket arra, hogy életük konkrét körülményei között újra meg újra megtalálják a helyes választ Isten hívására.

Gondoljunk a Szűzanyára. Ő olyasvalamit valósít meg az egyházban, amelyet sem a papok, sem a püspökök, sem a pápák nem tudnak megvalósítani. Mária nevelte isteni gyermekét, Mária kérése indította Jézust a kánai menyegzőn első csodájának megtételére, Mária jelen volt a Kálvárián és jelen volt a Szentlélek pünkösdi kiáradásakor. Kérjük a Szűzanyát, hogy mutassa meg a nőknek a helyes utat a Krisztus iránti hűségre és a világban betöltendő küldetésük teljesítésére.

Ferenc pápának 2014 január 25-én az Olasz Nők
Kongesszusán elhangzott beszédéből.

Evangelizációs: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen a békéért és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata.

Isten szól hozzánk lelkiismeretünk mélyén, szól hozzánk a Szentírásban, és szól hozzánk az imádságban. Tanuljunk meg elcsendesedni Isten színe előtt, olvasgatni a Szentírást, főképpen az evangéliumokat, elmélkedni a Bibliáról és így találkozni Istennel minden nap, hogy az emberekkel való találkozásainkban és barátságainkban is megérezzük Isten jelenlétét. Különösen szép, egyszerű és mindenki számára gyakorolható elmélkedő ima a rózsafüzér imádkozása. A rózsafüzért imádkozva Máriához fordulunk, és őt kérjük, hogy vezessen egyre közelebb fiához, Jézushoz, részesítsen Jézus érzésvilágában, és tanítson meg viselkedésének követésére. A rózsafüzér imádkozásánál az Üdvözlégyeket ismételgetve Jézus életének eseményeiről elmélkedünk, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük Őt. Ez az ima kiváló eszköz arra, hogy megnyíljunk Isten felé, legyőzzük önzésünket és elárassza szívünket a béke.

Jézus szeretete és a Jézussal való barátság nem képzelődés, és nem is néhány kiválasztott személy előjoga. Ha őszinte szívvel keressük Jézus barátságát, bizalommal megnyitjuk szívünket Jézus előtt, kitartóan gyakoroljuk a lelki életet, részesedünk a szentségekben, elmélkedünk a Bibliáról, hűségesen imádkozunk, és részt veszünk a keresztény közösség életében, fel fogjuk fedezni Jézus barátságát és meg fogjuk tapasztalni annak szépségét. Érezzétek magatokat az evangelizáló egyház élő tagjainak, éljetek egységben hívő testvéreitekkel és lelkipásztoraitokkal. Ne féljetek megélni a hiteteket! Legyetek Krisztus egyszerű és bátor tanúi környezetetekben. Mindenekelőtt pedig mutassátok meg mindenkinek, öregeknek, fiataloknak egyaránt, Isten irgalmát és szeretetét. Mutassátok meg annak az Istennek az arcát, aki mindig megbocsát, mindig bátorít és reményt ad. Legyetek figyelmesek a többi ember, különösen a szegények és gyengébbek iránt, és minden önzést és elzárkózást legyőzve, tegyetek tanúságot a testvéri szeretetről.

Ferenc pápának a Hatodik Nemzeti Ifjúsági nap alkalmával a litvániai fiatalokhoz intézett,
2013 június 21-én keltezett üzenetéből

Frissítve: 2018. május 14.