2018. áprilisi imaszándék

A gazdasági felelősséggel bírókért: Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék, és új utakat tudjanak nyitni.

A nemzetközi közösség feladata, hogy olyan hosszú távú politikai, szociális és gazdasági megoldásokat dolgozzon ki és valósítson meg, melyek meghaladják a nemzetek és földrészek határait és az egész emberiség családját érintik.

A szegénység elleni küzdelem nemcsak gazdasági probléma, hanem elsősorban erkölcsi probléma, vagyis arra irányuló törekvés, hogy megvalósuljon a globális szolidaritás és az egész világ embereinek és népeinek konkrét szükségleteit és kívánalmait kielégítő gazdasági rend jöjjön létre. Jelen konferenciátok, az Egyház szociális tanításának bőséges kincseiből merítve, különböző szempontokból vizsgálja a világgazdaság jelenlegi állapotának gyakorlati és erkölcsi követelményeit, és olyan vállalkozási és gazdasági kultúrát igyekszik megalapozni, mely jobban átkarol minden embert, és teljesebben tartja tiszteletben mindenkinek emberi méltóságát. Szent II. János Pál pápa gyakran hangoztatta, hogy a gazdasági tevékenységeket nem lehet politikai űrben folytatni, hanem figyelembe kell venni ezeknek a tevékenységeknek lényeges erkölcsi vonatkozását. A gazdaságnak mindig az emberi személyeket és az egyetemes közjót kell szolgálnia.

A kizárólag haszonszerzésre és anyagi jólétre irányuló gazdaság képtelen olyan globalizációt létrehozni, mely a népek integrális fejlődését, a föld javainak igazságos elosztását és az emberi méltóságnak megfelelő munkaviszonyok létesítését biztosítja, és elősegíti a privát kezdeményezéseket és a helyi vállalkozásokat. Ezt a mai világ mindennapi tapasztalatai világosan bizonyítják. Az egyesek kizárásán és az egyenlőtlenségek fenntartásán alapuló mostani gazdasági rend oda vezetett, hogy egyre több embert, hasznavehetetlen szemétként, kisöpörjenek. Ennek hatásai a fejlett országokban is érezhetők, ahol viszonylagos szegénység és szociális leromlás fenyegeti családjainkat, zsugorítja a középosztályt és különösen károsan érinti a fiatalokat. A fiatal nemzedék széleskörű munkanélkülisége nemcsak gazdaságilag kiküszöbölendő botrány, hanem szociális ártalom is, mert meghiusítja a fiatalok hatalmas energiáinak, kreativitásának és vízióinak kibontakozását.

Nagyon remélem, hogy a jelen konferencia segíteni fogja a gazdasági fejlődés olyan új modelljeit, melyek világosabban irányulnak az egyetemes közjóra, munkahelyek teremtésére és az emberi erőforrások jobb felhasználására. A 2. vatikáni zsinat helyesen hangoztatta, hogy keresztények számára nem választható el a gazdasági, pénzügyi és vállalkozói tevékenység attól a kötelességtől, hogy az evilági társadalmi rendet Isten országának értékeivel hozzák összhangba (v.ö.Gaudium et spes, 72). Arra vagytok hivatva, hogy az emberi méltóságot szolgáljátok, és hiteles világszolidaritás megvalósítására törekedjetek. Az evangélium által megvilágosítva és felbuzdítva, a helyi egyházakkal és azok vezetőivel, valamit minden jóakaratú emberrel együttműködve a szeretetnek civilizációját hozzátok létre, mely igazságosságban és békében átöleli az emberiség egész családját.

Adjon nektek, mindnyájatoknak az Úr bölcsességet, örömöt és erőt.

Ferenc pápának a Centesimus annus pro pontifice alapítvány nemzetközi konferenciáján 2016 május 13.-án elhangzott beszéde

 

Frissítve: 2018. május 14.