21.nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác a börtöncellájából vezet embereket (Peter Paul Rubens)

 

A spanyol inkvizíció – Ignácot igazhitűségéről kérdezik

Iñigo és társai felhívták magukra azok figyelmét, akik a katolikus hit tisztaságának fenntartásáért voltak felelősek Alcalában. Szerencsétlenségére egy évvel azután érkezett a városba, hogy ott egy jelentős kivizsgálás után elítélték az alumbrados néven ismert csoportot, amelynek tagjai úgy érezték, hogy a Szentlélek vezette őket, így bármit megtehetnek, amit a Lélek mondott nekik. 

Azt a szabadosságot, amit a testi élvezetek terén megengedtek maguknak, Alcalá lakossága és az inkvizíció papsága égbekiáltó bűnnek tartotta. Így gyanúsnak találták, hogy Iñigo milyen nagy hangsúlyt helyezett az egyéni lelkiismeretre és arra, hogy az ember legyen kapcsolatban lelkének rezdüléseivel. Bebörtönözték, bár nem korlátozták, hogy továbbra is lelki segítséget nyújtson a látogatóinak.

Figueroa domonkos inkvizítor panaszt emelt, hogy Iñigo és társai tanulatlan laikusként tanítanak a katolikus hitről. Iñigót felmentették az eretnekség vádja alól, és szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy társaival nem viselhettek a szerzetesi habitushoz hasonló ruhát, nehogy szerzetesnek nézzék őket, és legalább három évig nem taníthattak a hitről Alcalában. A ruhaválasztás nem volt fontos Iñigo számára, de abba nem tudott beletörődni, hogy nem engedték lelkipásztori munkát végezni.

Hogy elkerülje az inkvizíció korlátozásait, Iñigo továbbment Salamanca egyetemére, de abban a városban is heteken belül magára vonta az inkvizíció figyelmét. Így az ottani baráti kör felbomlott, Iñigo az ország elhagyása mellett döntött, és a párizsi egyetemre ment tovább. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Van benned önbizalom, hogy szembe menj vallásod hagyományaival, ahogyan Péter tette az Apostolok Cselekedetei alábbi szakaszában? Mit gondolsz, milyen változásokra volna szükség az egyházadban?

 

Szentírási rész

(A mai napra a képzeleti szemlélődést ajánljuk imamódnak)

(Az első keresztények között nagy vita zajlott arról, hogy vajon Krisztus követőinek az összes zsidó szokást követni kell-e. A pogányok kereszténységre térésének egyik legnagyobb akadálya a férfiak körülmetélése bizonyult.)

„De egyesek, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívők, előálltak, és azt mondták, hogy azoknak is körül kell metélkedniük, és nekik is meg kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét.

Emiatt az apostolok és a presbiterek összegyűltek, hogy megvizsgálják ezt a kérdést. Mivel azonban nagy vitatkozás támadt, Péter felállt, és így szólt hozzájuk: »Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten a régmúlt napoktól fogva kiválasztott engem közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium igéjét és hívők legyenek. És Isten, aki ismeri a szíveket, tanúságot tett, mert nekik éppúgy megadta a Szentlelket, mint nekünk. Nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, amikor a hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek Istent azzal, hogy azt az igát rakjátok a tanítványok nyakára, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elviselni? Ellenkezőleg, mi hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, amint ők is.«” (ApCsel 15,5-11) 

Zene: Csodás kegyelem

Salamanca egyeteme

Az 1218-ban alapított intézmény Spanyolország legősibb, Európa harmadik legrégibb, ma is működő egyeteme. 

(Fotó: es.wikipedia.org)