2011. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindazok, akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek, tartsák mindig tiszteletben az igazságot, az összetartást és minden személy méltóságát.

Minden társadalomban a tájékoztatás eszközei a befolyásolás hatalmas tényezői. Megfelelő használatuk sok jót tehet hiteles értékek előmozdítása és a személyi jogok védelme érdekében. Nem megfelelő használatuk akkor jelentkezik, amikor az eszközök sajátos érdekek rabszolgái; ezek lehetnek gazdasági, politikai érdekek, sőt vallásiak is, ha félresiklanak, és így nem töltik be az igazság meg a közjó szolgálatára szóló küldetésüket. Ahelyett, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújtanánk, szenzációkeltéshez folyamodunk; a reklámozásban manipuláljuk a nő meg az érzékiség képét a kereskedelmi haszon érdekében; kiforgatjuk az igazságot, hogy hazugsággal pártoskodó eszméket támogassunk; cenzúrázzuk a tájékoztatást, hogy a népességet tudatlanságban tartsuk, vagy kiélezzünk radikális állásfoglalásokat. Ilyen helyzetek egyfelől a szabadelvű társadalmakban adódnak elő, ahol a haszonkeresés uralkodik, másfelől a nem demokratikus országokat jellemzik, amelyek visszaszorítják a véleményszabadságot, hajthatatlanul ellenőrzik és támadják a kormányhatalomtól független eszközöket. A diktatúrákban a félelem és az elnyomás foglalja el a párbeszéd meg a szabadság helyét.

Számos példáját látjuk a helyes tájékoztatásnak is, amely hozzájárul ahhoz, hogy fény derüljön az erőszak- és visszaéléshelyzetekre. Lendületes munka támogatja a világ olyan vidékeit és csoportjait, amelyeket katasztrófák sújtanak vagy nyomnak el, a szenvedések enyhítése érdekében.

„Az új digitális küzdőtér . . . lehetővé teszi, hogy találkozzunk, és megismerjük egymás értékeit és hagyományait. Mindazonáltal az ilyen találkozások, hogy termékenyek legyenek, becsületes és korrekt kifejezési formákat kívánnak, valamint figyelmes és tiszteletteljes odafigyelést. A párbeszédnek az igazság őszinte és kölcsönös keresésében kell gyökereznie, hogy előmozdítsuk a megértésben és türelemben való fejlődést. Az élet nem tények és élmények egyszerű egymásutánja, hanem inkább az igaznak, a jónak és a szépnek a keresése.” Ezt írta XVI. Benedek pápa a 2009-es tömegkommunikációs világnapra.

E hónap 29-én is ilyen világnapot ünneplünk, a 44-iket. Azért imádkozzunk, hogy a tájékoztatási eszközök munkásai, keresztények és nem keresztények, egy igazságosabb és jobb világ kialakításán dolgozzanak, az igazság, a közösségvállalás és a minden személyt megillető méltóság tiszteletében. Imádkozzunk, hogy az újságírás és más tájékoztatási eszközök számíthassanak sok becsületes és bátor munkásra, és hogy az őket felkészítő iskolák megfelelő etikai képzést is nyújtsanak nekik az emberi és lelki értékek magukba olvasztásához.

Missziós szándék: Hogy az Úr a kínai egyháznak adja meg, hogy az evangéliumhoz való hűségben kitartson, és növekedjék az egységben.

Kína politikai magatartása ma nyitottabb, mint az utóbbi évtizedekben volt. Az evangelizálás és az egyház élete ma nem annyira függ a hatóságok engedélyétől és megszorításaitól, hanem sokkal inkább missziós képességeinktől és erőfeszítéseinktől.

Még mindig fennáll a katolikusok bizonyos mély és fájdalmas megosztottsága. A püspökök mintegy 80 %-a egyaránt birtokolja a Szentszék és a kínai kormány jóváhagyását; a többiek (szakadárok és „földalattiak”) remélhetőleg szintén az egység felé tartanak. Papok, világiak, főleg pedig szerzetesnők nagylelkű szolgálatot végeznek, nevezetesen a legszegényebbek megsegítésében. Azoknak, akik sokat szenvedtek, akik sok társukat, kedvesüket elvesztették az üldözésekben, meglehetősen nehéz most beépülniük a „hivatalos” egyházba. A fiatalabb nemzedék viszont egyre inkább megtalálja helyét a saját egyházmegyéjében.

A vallásos érdeklődés újjáéledése, Isten növekvő keresése jellemzi a mai kínai társadalmat. Egyre kevesebben kötődnek a közelmúlt politikai rendszeréhez; ugyanakkor a gyors gazdasági fejlődés és meggazdagodás sem ad választ minden emberi igényre és kérdésfeltevésre.

Kínában tehát kedvező feltételei nyílnak az evangelizálásnak. 2007-ben a szentatya többek között ezt írta a kínai katolikusoknak: „»Evezz a mélyre!« (Lk 5,4.) Ez a szó visszhangzik ma számunkra, és arra hív, hogy hálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, bizalommal megnyíljunk a jövőre. »Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma, és mindörökre.« (Zsid 13,8.)”

Nagy Ferenc SJ

Frissítve: 2018. május 14.