A jezsuita életről dióhéjban

„Társaságunk küldetése a keresztre feszített és feltámadt Krisztus állandó megtapasztalásából fakad. Ez a Krisztus hív bennünket, hogy társai legyünk abban a műben, mely előkészíti a világot, hogy Isten tökéletes Országa legyen.”

(A jezsuiták 34. Általános Rendgyűlése)

A jezsuita rend küldetése

A jezsuita rend küldetésének legfontosabb megfogalmazásait a rend hivatalos dokumentumai tartalmazzák. Mi is ezek lényege?

A jezsuita hivatás szíve: Jézus társának lenni és életmódját folytatni

A jezsuita életének középpontjában a Jézussal való személyes kapcsolat áll. Minden apostoli munkánk forrása ez a kapcsolat. A jezsuita arra hivatott, hogy ne csak az imában, hanem a tevékenységben is megtalálja Istent, tevékenységben is szemlélődjön.  Jézussal együtt akarunk munkálkodni a Szeretet Országának eljövetelén. Jézus szegényen, nőtlenül és a mennyei Atyának való engedelmességben élt. A jezsuita szerzetes is Jézus életmódját akarja követni, melyet a három szerzetesi fogadalom fejez ki. Ebből fakad a szolgálat.

Mit szolgálunk?

A keresztény hitet, amely igazságossággal jár

Az első jezsuiták úgy foglalták össze küldetésüket, hogy az nem más, mint a keresztény hit védelme és terjesztése, az emberek segítése a keresztény életben való növekedésben. A Társaság küldetése tehát egyszerre irányul a már keresztények és azok felé, akik még nem ismerik Jézus Krisztust.

Szent Ignác szerint a Társaság célja, hogy „embertársainkat Isten ismeretéhez és szeretetéhez és lelkük üdvösségéhez” segítsük.

A II. vatikáni zsinat után egyre jobban előtérbe került az a felismerés, hogy a hit szolgálatához milyen szorosan kapcsolódik az igazságosság kérdése is. Ezért a jezsuita rend ma úgy fogalmazza meg küldetését, hogy az nem más, mint a hit szolgálata, amelyhez feltétlen követelményként hozzátartozik az igazságosság előmozdítása.

Hogyan szolgálunk?

Egyetemes módon

Az első jezsuiták nem akarták korlátozni magukat egyetlen országra vagy tevékenységre, hanem az egyetemes egyház szolgálatát tűzték ki célul. Ezért fordultak a pápához és ajánlották magukat neki, hogy mint az egész egyház pásztora, küldje őket oda, ahova a legszükségesebbnek látja. A jezsuita rend ezért „a szeretetnek és szolgálatnak igen különös kötelékével fonódik a római pápához” (idézet a Jézus Társasága kiegészítő szabályaiból), amit egy külön, negyedik fogadalom is kifejez.

Miként szolgálunk?

Papként vagy testvérként

A Jézus Társasága papi rend, mégsem mindenki pap vagy papságra készülő skolasztikus (tanuló rendtag). A Társaságban vannak testvérek, akiknek élete a szerzetes élet lényegét jelzi mindnyájunk számára. Hitből és szeretetből végzett munkájuk nélkül aligha képzelhető el igazi jezsuita munka. A testvérek tevékenysége az atyákéhoz hasonló módon rendkívül sokrétű. Vannak szerzetestestvérek, akik az atyák munkájának hátterét biztosítják (gondnok, szakács, bevásárló, portás, kertész, gazdasági szakember, stb.), mások kifejezetten apostoli jellegű feladatokat végeznek (hitoktató, építész, csillagász, egyetemi tanár, stb.).

A magyar jezsuita rendtartomány küldetése

2012-ben a magyar jezsuita rendtartomány apostoli tervet készített, amelyben prioritásokat fogalmazott meg a következő évekre (2020-ig) vonatkozóan.

A terv Krisztussal a határokig címet viseli, utalva XVI. Benedek pápa buzdító szavaira, amiben a jezsuiták küldetését a határokra való küldetésként írta le.

A terv egy mondatban összefoglalva: „Mai küldetésünk a magyar Egyházban a hit szolgálata és az igazságos társadalom előmozdítása hiteles jezsuita közösségek és barátaink együttműködésével.”

Mit is jelent ez?

1. A hit hirdetése: a magyar egyház és közösségeinek szolgálata. Különösen az ignáci lelkigyakorlatos tapasztalat továbbadásával szolgálni az Istennel való kapcsolat elmélyülését, ezáltal az egyház megújulását és az új evangelizációt.

2. Igazságos társadalmat igyekszünk előmozdítani, különösen a négy nagy egyetemi városban működő intézményeinkkel (kollégiumok, gimnázium, lelkészségek, lelki-kulturális központok). Igazságos, befogadó társadalom építése a célunk új utak keresésével, melynek során a „határokig” el kell menni a teológiai reflexióban és a mai kultúrával folytatott párbeszédben, különleges figyelmet szentelve a fiataloknak, hogy másokért élő, felkészült keresztények lehessenek.

3. Szerzetesi és közösségi életünk megújítása és elmélyítése, hogy Krisztust kereső életünket felmutatva képesek legyünk a fiatalokat megszólítani és elkötelezetté tenni a jezsuita hivatásban.

4. Mindehhez együttműködés szükséges a közös misszióba meghívott, felkészült és elkötelezett társainkkal, így a munkatársak, öregdiákok, támogatók, önkéntesek, ignáci közösségek tagjaival.

Hogyan élünk?

A jezsuiták életmódját alapvetően a küldetésük határozza meg. Időbeosztását tekintve másképp él egy jezsuita, ha középiskolai tanár, vagy ha templomi szolgálatot végző (templomigazgató) atya, akinek munkája kora reggel kezdődik, és ismét másképp él az a jezsuita, aki egyetemistákkal foglalkozik, mert velük leginkább az esti órákban tud találkozni. A napirend ezért az egyéni küldetéstől függ. Vannak ugyanakkor olyan közös pontok, amelyek mindenki számára az ideált jelentik.

Imádság

Ami első és életünk forrása, az Istennel való kapcsolat, az imádság. A mindennapi eucharisztia, a papoknak az egyénileg végzett zsolozsma, a személyes csendes ima, valamint a napi két exámen képezik a jezsuita ima fő elemeit. Istent megtalálni mindenben – az ignáci elvből fakadóan pedig igyekszünk Őt keresni és megtalálni a többi tevékenységünkben is. Az Istennel való kapcsolatunk megújulásának különleges eszköze a nyolcnapos lelkigyakorlat, amit minden évben elvégzünk.

Apostoli munka

A jezsuita rend apostoli rend, azért alapítottak minket, hogy másokat segítsünk, hogy Isten szeretetét megismerjék. Ebből következően napunk nagy része munkával telik, a küldetés teljesítésével, amit az elöljárónktól kapunk. Mindez persze a legtöbbször nagy önállóságot és kreativitást igényel. Elöljáróink általában nagy bizalommal tekintenek ránk, és valódi felelősséget és szabadságot adnak az embereiknek. Az egyes jezsuiták feladatának kijelölésekor a Társaság nemcsak az objektív szükségleteket (például templomunk van, és oda lelkész kell) veszi figyelembe, hanem az egyének képességeit, vágyait, erősségeiket és gyengeségeiket is, hogy a legmegfelelőbb ember kerüljön minden feladatra. A jezsuiták munkái igen széleskörűek: lelkigyakorlat-adás, lelkivezetés,  tudományos munka, lelkipásztorkodás, oktatás, újságírás, és még sokáig lehet sorolni, mi mindent tesznek jezsuiták a hit terjesztése és védelme érdekében.

Közösségi élet

Életünk másik fő forrása a közösségi élet. A jezsuita közösségi élet jellege más, mint a monasztikus szerzetesi közösségé.  Az apostoli feladatok miatt mi kevesebb időt töltünk együtt, ugyanakkor ez az mégis intenzív tud lenni. A heti közösségi est és közösségi szentmise kiemelkedő pillanata életünknek és összetartozásunknak.  A közösségi élet heti ritmusához tartoznak még a közös étkezések, rekreációk, rövid közös imák. Vannak olyan közösségi alkalmaink is, amikor több rendházból jövő rendtársak vagyunk együtt, kirándulunk, vagy éppen rekollekciós (csendes) napot tartunk. Évente egyszer pedig az egész rendtartomány találkozik. A jezsuita közösség egyik legfontosabb kapcsolata az elöljáróhoz való kötődés. Tőle kapjuk a küldetésünket, és rendszeresen beszámolunk neki önmagunkról és feladataink állásáról. Az elöljáró számunkra Jézust jelképezi. Isten miatt engedelmeskedünk neki, és hisszük, hogy Isten tud törékeny emberek által is vezetni minket.

Pihenés

Jálics Ferenc atya szokta mondani, hogy az alvásnak az egyik legfontosabb prioritásnak kell lennie. Valóban, megfelelő pihenés nélkül nem lehet hosszabb távon eredményesen dolgozni még Isten országáért sem. Ezért az elöljárók egyik jellemző kérdése: alszol-e eleget? A kikapcsolódás is része az életünknek, ami egészen egyéni jellegű. Mindenesetre ajánlott, hogy minden jezsuita mozogjon, sportoljon, tartson pihenőnapokat, és menjen éves szabadságra. Törekszünk arra is, hogy legyenek barátságaink, mély emberi kapcsolataink. A feltöltődés része az is, hogy igyekszünk továbbképezni magunkat olvasmányokkal, gyakran nemzetközi jezsuita találkozókon történő részvétellel. Jellemző ránk a könyvek szeretete is. A jó pap holtig tanul, pláne, ha jezsuita…

Frissítve: 2021. március 10.