A nagybányai Szentháromság plébániatemplom

A jezsuiták már 1687-ben letelepedtek Nagybányán, ahol hamarosan rendházat és kollégiumot nyitottak, de a saját templomukat csak 1717 és 1720 között sikerült felépíteni, amelyet az unitárius tanítás ellensúlyozására a Szentháromság tiszteletére szenteltek fel.

nagybanyaNagybánya plébániatemplomát már 1333-ban említik a pápai tizedjegyzékben. A városnak három középkori templomát ismerjük: a XIV. század első évtizedeiben épült Szent István templomot, majd a XV. században Szent Miklós és Szent Márton tiszteletére is emeltek templomokat.

A XIV-XV. században számos szerzetesrend telepedett le a városban és a környékén, így például, a közeli Pálosremetén 1363-ban a pálosok, Nagybányán 1438-ban a ferencesek nyitottak kolostort. 1547-ben Nagybányát is elérte a reformáció, amelynek eredményeként mindhárom katolikus templom a protestánsok kezébe került. A katolikus egyház megrendült helyzetét jól mutatja, hogy a jezsuiták csupán egyetlen katolikus hívőt találtak a városban.

nagybanya_szentharomsag_templom_4_250Az 1687-ben letelepülő jezsuiták munkáját sokáig nagyban hátráltatta, hogy nem rendelkeztek saját templommal. A Rákóczi felkelés idején a kurucok elűzték a jezsuitákat a városból, csak 1711-ben térhettek vissza. Amikor 1711. október 14-én Steinville ezredes és Colonellus lovassági tábornok bevonult a városba, három napos kemény tárgyalás után sem tudták megszerezni a templom kulcsokat, Hunyadi István főbírótól és Nánási István református lelkésztől. Ezért Csáky István országbíró vezetésével egy templom visszaadó bizottság alakult, amely mindhárom középkori templomot a katolikusoknak ítélte és a gondozásukra bízta. A nagytemplom végleges elvétele 1712. január 12-én történt, ekkor adta át a szepesi kamara megbízásából a templomot, az iskolát és az azokhoz tartozó jogokat Grabovitz Jakab felügyelő Lenkes Pál jezsuita atyának. Az 1711-ben visszakapott templomok közül csak a Szent Miklós templom volt használható állapotban, mivel a Szent István templom és a Szent Márton templomok ismételt villámcsapások martalékaivá váltak. Ezért a jezsuiták, az egyhajós, kéttornyos, barokk stílusú templomukat a Szent Márton templom helyére, 1717 és 1720 között építették.

baroti_szabo_david_200A városban, több protestáns irányzat közül az unitáriusok játszották a vezető szerepet, ennek ellensúlyozására a jezsuiták a templomukat a Szentháromság tiszteletére építették. Mivel az unitárius vallás hitvallása szerint csak az egy Isten van és nem vallják az egy Istenben a három személyt, szemben a katolikus egyház tanításával, amely hirdeti, hogy az egy Istenben három isteni személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A jezsuiták ezt az alapvető hittani tételt fogalmazták meg a templom szentelésekor. A templom építését nagyban elősegítette, hogy a jezsuiták 1714-ben megkapták Mattyasovszky László nyitrai püspök alapítványának a kezelési jogát (50 ezer arany forint) illetve több jelentős adomány segítségével megkezdhették a hiányzó épületek felépítését. A templom mellett megvetették a jezsuita kollégium alapjait, amelyet 1776-ig vezettek és felépíthették a rendházukat is. A jezsuita kollégium eleinte négy, majd hat osztállyal működött, egyik neves tanára P. Baróti Szabó Dávid SJ volt.

1718-ban már álltak a templom falai, ekkor állították a bejárat feletti vörös márványkövet, amely mögé a templom építésére vonatkozó okmányokat is elhelyezték. A márványkő felirata: ‘Sacrosanctae Et Individue Trinitati, Crucifixi Domini Nostri Jesu Christi Humanitati, Beatissimae Et Gloriosissimae, Semperque Virginis Mariae Fecundae Integritati, Et Omnium Sanctorum Universitati Positum Dicatum Sacratumque. MDCCXVII. (a szentséges és oszthatatlan Szentháromságnak, a keresztre feszített Úr Jézus Krisztus emberségének, a boldogságos és dicsőséges Szűz Mária termékeny tisztaságának, a minden szentek összességének állítatott, ajánltatott és felszenteltetett. 1718.)

A templom belső bútorzatát jezsuita segítőtestvérek, képzett asztalosmesterek készítették, pompás tölgyfa padokat, barokk szószéket és a toronyfülkéjébe három hatalmas, jezsuita szenteket ábrázoló faszobrokat.  A templomban hat mellékoltárt állítottak fel.

Miután a városi plébániatemplomot, a Szent István templomot 1769. augusztus 25-én egy újabb villámcsapás lángba borította és teljesen elpusztult, a hívek már csak a jezsuiták templomába jártak. A jezsuita rend megszüntetése után, 1782. szeptember 6-án kelt okiratában II. József király a Szentháromság templomot a város plébánia templomának nyilvánította. 1847-ben teljesen lebontották a Szent István templom romjait, csak a tornyát hagyták meg. Az időközben megkopott Szentháromság templomot 1852 és 1867 között Smoczer Ignác plébános teljesen felújítatta, ekkor készült el a templom újabb, a Szentháromságot ábrázoló főoltárképe, amelyet Mezei József kezdett el festeni, de Törökfalvi Pap Zsigmond (1823-1904) fejezett be. A főoltár művészi keretét Molnár Illés faragta. A mellékoltárok képei Stefáni mester alkotásai. A freskókat Kiss Károly festette. A templom belsőképét nagyban emelő, 24 ágú, színes lencsékkel ragyogó csillárt Bécsből vásárolták. A XX. század elején vezették be a villanyvilágítást, ekkor készült el a mozaik padlózat és a nyolc színes üvegablak. A bejárati kapuhoz, pedig tölgyfa kapuzatot készítettek.

1920-ban, már a román uralom alatt ünnepelték a templom fennállásának 200. évfordulóját. Már január elsején félóráig zúgtak a harangok és délelőtt 10 órakor ünnepélyes Veni Sancte volt. Az év minden napján könyörgést tartottak a misék végén a templom felszentelésének emlékére, ezzel tartották ébren a hívek lelkében az ünnep jelentőségét. Az ünnepség csúcspontja augusztus 20-án volt, már napokkal előtte toronyzene szólt a Szent István toronyból. A cinterem minden este megtelt, az impozáns ünnepre az egész templom megújult, a régi miseruhák helyett újakat adományoztak a hívek. Az ünnepi napon díszfelvonulást is tartottak a templomban és a környékén, amelyen felolvasták, az akkori pápa, XV. Benedek üdvözlő szavait is, amelyet a jubiláló nagybányai egyháznak címzett.

1940 és 1944 között készült el a három manuálós orgona, majd 1976-ban új emeletes plébánia épült a templom mellett. 1982-ben a templom külsejét, 1983-ban, pedig a belső festését újították fel.

Bikfalvi Géza

Frissítve: 2016. augusztus 12.