Az imaapostolság havi szándékai a 2008. évre

Január:

Általános: Hogy az Egyház megerősítse a teljes látható egységre irányuló elkötelezettségét, úgyhogy egyre inkább kinyilvánítsa szeretetközösségi arculatát, amelyen visszatükröződik az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége.

Missziós: Hogy az afrikai egyház, amely második speciális szinódusának megtartására készül, továbbra is jele és eszköze legyen a kiengesztelődésnek és az igazságosságnak egy olyan földrészen, amely még mindig háborúk, kizsákmányolás és szegénység jeleit viseli.

Februrár:

Általános: Hogy a pszichikailag hátrányos helyzetűeket ne szorítsuk az élet peremére, hanem tartsuk tiszteletben, és szeretettel segítsük abban, hogy méltó módon éljék fizikai és társadal-mi állapotukat

Missziós: Hogy az Istennek szentelt élet intézményei, amelyek a missziós országokban annyira virágzanak, felfedezzék missziós dimenziójukat, és, az evangéliumi tanácsok gyöke-res választásához hűen, nagylelkűen tanúsítsák és hirdessék Krisztust a világ végső határáig.

Március:

Általános: Hogy megértsük a személyek és a népek közötti megbocsátás és kiengesztelődés jelentőségét, és az Egyház a maga tanúságtételével terjessze Krisztus szeretetét, egy új emberség forrását

Missziós: Hogy a keresztények, akik a világ annyi részében és oly változatos módokon szenvednek üldözést az evangéliumért, a Szentlélek erejétől támogatva továbbra is bátran és nyíltan tanúsítsák Isten szavát.

Április:

Általános: Hogy a keresztények, a mai társadalom nehéz és szövevényes helyzeteiben is, ne fáradjanak bele életükkel történő hirdetésébe annak, hogy Krisztus feltámadása remény és béke forrása

Missziós: Hogy a fiatal egyházak jövő papjai egyre jobb kulturális és lelki képzést kapjanak ahhoz, hogy saját nemzeteiket és az egész világot evangelizálják.

Május:

Általános: Hogy a keresztények jobban értékesítsék az irodalmat, a művészetet és a tömeg-kommunikációt egy olyan kultúra támogatására, amely védi és előmozdítja az emberi személy értékeit

Missziós: Hogy Szűz Mária, az evangelizálás Csillaga és az apostolok Királynője, amint az Egyház kezdeteinél kísérte az apostolokat, most is anyai szeretettel vezesse a világszerte működő férfi és női misszionáriusokat.

Június:

Általános: Hogy minden keresztény mély és személyes barátságot ápoljon Krisztussal, úgyhogy szeretetének erejét közölni tudja minden olyan személlyel, akivel találkozik – Hogy a kanadai Québecben folyó nemzetközi eucharisztikus kongresszus segítsen egyre inkább megérteni, hogy az Eucharisztia az Egyház szíve és az evangelizálás forrása.

Július:

Általános: Hogy növekedjék azok száma, akik a keresztény közösségnek önkéntesként nyújtanak szolgálatot nagylelkű és készséges rendelkezésre állással

Missziós: Hogy az ifjúsági világ-nap, amely az ausztráliai Sydneyben folyik, a fiatalokban felgyújtsa az isteni szeretet tüzét, és egy új emberségre nyitott remény elhintőivé tegye őket.

Augusztus:

Általános: Hogy az emberi család tudja tiszteletben tartani Istennek a világra vonatkozó szándékát, és így egyre inkább tudatára ébredjen Isten nagy ajándékának, amelyet a teremtés képvisel számunkra

Missziós: Hogy előmozdítsuk és tápláljuk Isten egész népének válaszát az élet-szentségre meg a misszióra szóló közös hivatásra, nevezetesen a karizmák figyelmes megkü-lönböztetésével és a lelki meg a kulturális képzésre irányuló kitartó elköteleződéssel.

Szeptember:

Általános: Hogy azokat, akik a háborúk vagy az elnyomó rendszerek miatt saját házuk és hazájuk elhagyására kényszerülnek, a keresztények támogassák jogaik eszmei és gyakorlati védelmében

Missziós: Hogy minden keresztény család, hűségben a házasság szentségéhez, ápolja a szeretet és a közösség értékeit, és így kis evangelizáló emberközösség legyen, mely nyitott és érzékeny a testvérek anyagi és lelki szükségleteire.

Október:

Általános: Hogy a püspöki szinódus segítse a lelkipásztorokat és a teológusokat, a katekétá-kat és a lelkipásztori munkatársakat, akik Isten szavának szolgálatába álltak, hogy bátran adják tovább a hit igazságait az egész Egyházzal való közösségben

Missziós: Hogy ebben a missziók-nak szentelt hónapban, a pápai missziós művek és egyéb szervezetek révén, minden keresz-tény közösség érezze annak szükségét, hogy imával, áldozattal és konkrét segítéssel bekap-csolódjék az Egyház egyetemes missziójába.

November:

Általános: Hogy a a szeretetről a szentek által nyújtott tanúság erősítse meg a kereszténye-ket az Istennek és a felebarátnak szóló teljes odaadásban, Krisztust utánozva, aki azért jött, hogy szolgáljon, nem pedig hogy neki szolgáljanak

Missziós: Hogy Ázsia keresztény közösségei, szemlélve Krisztus arcát, tudják megtalálni a legjobban ráhangolt utakat, hogy, az evangé-liumhoz való teljes hűségben, Krisztust hirdessék ama hatalmas világrész népességeinek, amely oly gazdag kultúrában és ősi lelkiségi formákban.

December:

Általános: Hogy az Egyház, az erőszak és a halál kultúrájának egyre növekvő terjeszkedé-sével szemben, minden apostoli és missziós tevékenységével bátran mozdítsa elő az élet kultúráját

Missziós: Hogy a keresztények, főleg a missziós országokban, a testvériség konkrét gesztusai által mutassák meg, hogy a betlehemi barlangban született Kisded a világ fénylő reménysége.

Frissítve: 2016. július 25.