Az imaapostolság havi szándékai a 2009. évre

Január

– Általános: Hogy a család egyre inkább a szeretetre nevelés, a személyes növekedés és a hitátadás helye legyen

– Missziós: Hogy a különböző keresztény felekezetek, tudatára ébredve annak, hogy mély átalakulások jellemezte korunkban új evangelizálásra van szükség, vessék be magukat az Örömhír terjesztésébe, meg a valamennyi keresztény teljes egységének munkálásába, hogy így hihetőbb tanúbizonyságot tegyenek az evangélium mellett

Február

– Általános: Hogy az Egyház pásztorai tanításukban és Isten népének tett szolgálatukban legyenek mindig tanulékonyak a Szentlélek tevékenységére

– Missziós: Hogy az Egyház Afrikában megfelelő utakat és eszközöket találjon ahhoz, hogy hatékonyan előmozdítsa a kiengesztelődést, az igazságosságot és a békét, a püspöki szinódus Afrikát szolgáló II. külön gyűlésének útmutatásai szerint

Március

– Általános: Hogy a nők szerepét jobban értékeljék és értékesítsék a világ valamennyi nemzetében

– Missziós: Hogy a katolikus Egyház püspökei, papjai, Istennek szentelt tagjai és világi hívei a Kínai Népköztársaságban, a XVI. Benedek pápától hozzájuk intézett levél fényében, elkötelezzék magukat arra, hogy jele és eszköze legyenek egységnek, közösségnek és békének

Április

– Általános: Hogy az Úr bőséges terméssel áldja meg a földművesek munkáját, a gazdagabb népeket pedig tegye érzékennyé a világban fennálló éhezés drámája iránt

– Missziós: Hogy a keresztények, akik olyan térségekben tevékenykednek, amelyekben a szegények, a gyengék, a nők és a gyermekek életkörülményei a legtragikusabbak, a remény jelei legyenek, a közösségvállalás és a szeretet evangéliuma melletti tanúságtételüknek köszönhetően

Május

– Általános: Hogy a világiak és a keresztény közösségek felelős előmozdítói legyenek a papi és szerzetesi hivatásoknak

– Missziós: Hogy az újabb alapítású katolikus egyházak, az Úr iránt a hit ajándékáért érzett hálából, legyenek készek az Egyház egyetemes küldetésében való részesedésre, felajánlván rendelkezésre állásukat arra, hogy az egész világban hirdessék az evangéliumot

Június

– Általános: Hogy a szegényebb országok felé forduló nemzetközi figyelem konkrétabb segítségre serkentsen, különösen azért, hogy a külföldi adósságok szétzúzó terhét könnyítsék számukra

– Missziós: Hogy az erőszaktól sújtott vidékeken működő részegyházakat támogassa a világ valamennyi katolikusának szeretete és konkrét közelsége

Július

– Általános: Hogy a Közép-Kelet keresztényei hitüket teljes szabadságban élhessék, és kiengesztelődés meg béke eszköze lehessenek

– Missziós: Hogy az Egyház csírája és magja legyen olyan emberiségnek, amely kiengesztelődött és újra egyesült Isten egyetlen családjában, valamennyi hívő tanúságtételének köszönhetően a világ minden országában

Augusztus

– Általános: Hogy a közvélemény jobban észrevegye a kitelepítettek és menekültek millióinak problémáját, és hogy konkrét megoldásokat találjanak gyakran tragikus helyzetükre

– Missziós: Hogy azoknak a keresztényeknek, akiket nem kevés országban Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek és üldöznek, elismerjék az emberi jogokat, az egyenlőséget és a vallásszabadságot, úgyhogy saját hitüket szabadon élhessék és vallhassák

Szeptember

– Általános: Hogy Isten szavát, mint szabadság és öröm forrását, jobban megismerjék, befogadják és éljék

– Missziós: Hogy Laoszban, Kambodzsában és Mianmarban azok a keresztények, akik gyakran nagy nehézségekkel találkoznak, ne bátortalanodjanak el az evangélium testvéreiknek történő hirdetésétől, hanem bízzanak a Szentlélek erejében

Október

– Általános: Hogy a vasárnapot olyan napnak éljük meg, amelyen a keresztények egybegyűlnek a feltámadott Úr megünneplésére, részesedve az Eucharisztia asztalközösségében

– Missziós: Hogy Isten egész népe, amelynek Krisztus azt a parancsot hagyta meg, hogy menjen, és hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek, odaadással vállalja saját missziós felelősségét, és azt a legmagasztosabb szolgálatnak tekintse, amelyet az emberiségnek felkínálhat

November

– Általános: Hogy valamennyi férfi és nő a világon, különösen azok, akikre politikai és gazdasági téren felelősség hárul, soha el ne mulassza a teremtés védelmére szóló elkötelezettségét

– Missziós: Hogy a különféle vallások hívői, életük tanúságtételével és testvéri párbeszéddel, adjanak világos bizonyítást arról, hogy Isten szava békesség hordozója

December

– Általános: Hogy a gyermekeket tiszteljék és szeressék, és soha ne váljanak kihasználás áldozataivá, a kihasználás különféle formái szerint

– Missziós: Hogy karácsonykor a föld népei a megtestesült Igében felismerjék azt a világosságot, amely megvilágosít minden embert, és a nemzetek megnyissák ajtóikat Krisztusnak a világ Üdvözítőjének

Frissítve: 2016. július 25.