Az imaapostolság havi szándékai a 2010. évre

Január

Általános szándék (A fiatalok és a tömegtájékoztatási eszközök:) Hogy a fiatalok tudják használni a modern tömegtájékoztatási eszközöket személyes növekedésük és a társadalom szolgálatára való jobb felkészülésük javára

Missziós szándék (A keresztények egysége:) Hogy minden Krisztusban hívő ébredjen tudatára annak, hogy a valamennyi keresztény közötti egység  feltétele az evangélium hatékonyabb hirdetésének

Február

Általános szándék (A tudósok:) Valamennyi tudósért és értelmiségiért, hogy az igazság őszinte keresése  által eljussanak az egyetlen igaz Isten megismerésére

Missziós szándék (Az Egyház missziós önazonossága:) Hogy az Egyház, saját missziós önazonosságának tudatában, arra törekedjék, hogy hűségesen kövesse Krisztust, és hirdesse evangéliumát minden népnek

Március

Általános szándék (A világgazdaság:) Hogy a világgazdaságot az igazságosság és a méltányosság ismérvei szerint vezessék, számításba véve a népek, különösen a szegény népek valós szükségleteit

Missziós szándék (Afrika egyházai:) Hogy Afrika egyházai jelei és eszközei legyenek a kiengesztelődésnek és az igazságosságnak a földrész minden vidékén

Április

Általános szándék (Fundamentalizmus és végletesség:) Hogy a fundamentalizmusra és végletességre törő minden hajlandóságot ellensúlyozzon a valamennyi hívő közötti kitartó tisztelet, türelem és párbeszéd

Missziós szándék (Üldözött keresztények:) Hogy az evangélium miatt üldözött keresztények, a Szentlélektől támogatva, kitartsanak Istennek az egész emberiség iránti szeretetét hűségesen tükröző tanúságtételben

Május

Általános szándék (Emberkereskedelem:) Hogy vessenek véget az emberi lényekkel űzött szégyenletes és elvetemült kereskedésnek, amely elszomorító módon érinti nők és gyermekek millióit

Missziós szándék (Papok, szerzetesek, világiak:) Hogy az apostolkodásban elkötelezett felszentelt szolgák, női és férfi szerzetesek és világiak tudják missziós lelkesedéssel eltölteni a gondjaikra bízott közösségeket

Június

Általános szándék (Az emberi élet megbecsülése:) Hogy minden nemzeti és nemzetközi intézmény arra törekedjék, hogy az emberi életnek megbecsülést biztosítson megfoganásától természetes végéig

Missziós szándék (Ázsia egyházai:) Hogy Ázsia egyházai, amelyek „kisded nyájat” alkotnak nem keresztény népességek között, tudják, hogyan osszák meg az evangéliumot, és tegyenek örömmel tanúságot Krisztushoz tartozásukról

Július

Általános szándék (Igazságosság a kormányon levők megválasztásában:) Hogy a világ valamennyi nemzetében a kormányon levők megválasztása igazságosság, áttetszőség és becsületesség szerint folyjék, tiszteletben tartva az állampolgárok szabad döntését

Missziós szándék (Igazságos, szolidáris és békés városkultúra:) Hogy a keresztények arra törekedjenek, hogy mindenütt, különösen a nagy városi központokban, hatékony hozzájárulást kínáljanak a művelődés, az igazságosság, a közösségvállalás és a béke előmozdításához

Augusztus

Általános szándék (A munkanélküliek és a hajléktalanok:) Hogy a munkanélküliek, a hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetekben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik legyőzésére

Missziós szándék (Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai:) Hogy az Egyház mindenki „otthona” legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országokba való kivándorlásra kényszerítenek faji és vallási megkülönböztetések, éhség és háborúk

Szeptember

Általános szándék (Isten szava mint társadalmi fejlődés jele:) Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés főszereplői legyenek

Missziós szándék (A háborúk vége:) Hogy szívünket megnyitva a szeretetre, véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot

Október

Általános szándék (Katolikus egyetemek:) Hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az evangélium fényének köszönhetően meg lehet tapasztalni a hit és az ész közötti harmonikus egységet

Missziós szándék (Missziós világnap:) Hogy a missziós világnap alkalmul szolgáljon annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetésének feladata szükséges és vissza nem utasítható szolgálat, amelyet az Egyháznak hivatásánál fogva végeznie kell az emberiség javára

November

Általános szándék (Kábítószerfüggők és minden egyéb függőség áldozatai:) Hogy mindazok, akik a kábítószer és egyéb függőségi formák áldozatai, a keresztény közösség támogatásának köszönhetően az Üdvözítő Isten hatalmában erőt találjanak életük gyökeres megváltoztatásához

Missziós szándék (A világrészmisszió Latin-Amerikában:) Hogy Latin-Amerika országai folytassák a püspökeiktől javasolt világrészmissziót, és építsék be Isten népének egyetemes missziós feladatába

December

Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedőket:) Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra, hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket, amelyekben magányos emberek, betegek és öregek forognak, és mindnyájunkat arra ösztönözze, hogy nagylelkűen segítségükre siessünk

Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak:) Hogy a föld népei megnyissák az ajtókat Krisztusnak és evangéliumának, a béke, a testvériség és az igazságosság örömhírének

Napi felajánlás

Az imaapostolság napi (reggeli) felajánlási imájának nincs kötött szövege. Végezhetjük ezzel (vagy ehhez hasonló) szöveggel:

Mindenható örök Atya Isten!
Felajánlom neked áldozatomat,
Krisztus Urunk áldozatával egyesülve,
szent Szívének összes szándékára.
Felajánlom áldozatul
mai napom minden munkáját és imádságát,
minden szenvedését és örömét.
Fogadd el mindezt
a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük;
vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi Egyházába;
add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok,
amelyeket a Szentatya erre a hónapra különösen ajánlott:
(itt hozzáfűzzük a havi szándékokat.)

Frissítve: 2016. július 25.