Az Isten iránti meglepő nyitottság szentje

Az alábbiakban Arturo Sosa SJ jezsuita általános rendfőnök Gonzága Szent Alajos jubileuma alkalmából írott levelét közöljük.

Kedves Barátaim az Úrban!

Ebben az évben az Egyház, Ferenc pápa felhívását követve, a fiatalokra összpontosítja figyelmét. A „Fiatalok, a hit és a hivatás megkülönböztetése” témával foglalkozó, Rómában tartandó októberi Püspöki Szinódus, és a 2019 januárjában, Panamában tartandó Ifjúsági Világtalálkozó lesz az a két fontos esemény, amelyeken az Egyház figyelmét a fiatalokra, a fiatalok problémáira, álmaira és reményeire fogja összpontosítani, és gazdagodni fog a fiatalok örömei, kezdeményezései és az élet iránti nyitottsága által.

Társaságunk éppen e két találkozó előkészületének idején ünnepli Gonzága Szent Alajos születésének (Castiglione delle Stiviere, 1568. március 9) és Kosztka Szent Szaniszló halálának (Róma, 1568 augusztus 15) 450-ik évfordulóját. Mindkét fiatal jezsuita az Isten iránti meglepő nyitottságra adtak példát, amely koruk kultúrájával szembeszálló választásokra vezette őket. Mindketten úgy érezték, hogy önmagukat teljesen Istennek kell szentelniük, egyértelműen az Úrral azonosultak, eltökélten és lelkesen követték hivatásukat, legyőzve számos nehéz akadályt, mely gátolni látszott belépésüket a Jézus Társaságába.

E két, 1726-ban az Egyház által szentté avatott fiatal jezsuitára való odafigyelés számunkra azt jelenti, hogy egész életünket Jézus Krisztusnak és az evangélium ügyének adjuk át, és elmélyítsük életünk és küldetésünk integrációját. Ez a megemlékezés azt is jelenti, hogy növekedjünk a belső szabadságban, hogy a személyes és közösségi megkülönböztetés váljék napjainkban a krisztusi küldetés szolgálatának normális eljárásmódjává

A Szentszék, Gonzága Szent Alajos születésének évfordulójára emlékezve Szent Alajos Jubileumi évet hirdetett, amely 2018. március 9-étől 2019. március 19-éig fog tartani. Ugyanakkor a Szentszék a Szent Alajos ereklyéit őrző római Szent Ignác templomot, valamint a világon valamennyi neki szentelt templomot kiváltságos zarándokhelynek minősített. (Mint minden jubileumi évben, a Szentszék teljes búcsút engedélyez mindazoknak, akik ünnepelik ezt a jubileumot. Ennek  feltételei megtalálhatók a dekrétumban: Beatissime Pater, Prot. N. 38/18/1.  )

Feszty Masa festménye Gonzága Szent Alajosról (eredetije a Mária utcai rendházban található)

Ezért felhívom az egész Társágunk közösségeit és intézményeit ─ melyek között sok intézmény Szent Alajos nevét viseli ─, hogy ünnepeljék meg kulturális környezetüknek megfelelő módon, a lehető legjobban ezt a kegyelmi időszakot, amely figyelmünket arra a sok segítségre irányítja, melyet a fiatalok nyújtanak a társadalomnak, az Egyháznak és a Jézus Társságának. Ez a kezdeményezés egyedülálló alkalmat ad nekünk arra, hogy terjesszük ennek a fiatal szent jezsuitának ismeretét, és elgondolkozván róla lelki hasznot merítsünk belőle, amint azt Szent Ignác ajánlja a Lelkigyakorlatokban.

Szent Alajos egészen fiatal korától kezdve erőteljes személyiségnek mutatkozott. Keresztény családban született és nevelkedett, ahol szokás volt a mesze földön működő jezsuita misszionáriusok leveleit olvasni. Ugyanakkor Alajos családi környezete érzékiességgel, nagyravágyással és erőszakkal telített világias környezet volt, amely gazdagsággal, hírnévvel és hatalommal teli jövőt ígért neki. Ennek ellenére, Alajos erős hittel és csodálatra méltó belső szabadsággal ellenállt mindenféle nyomásnak, elhatározta, hogy követi a lelkiismeretében felhangzó Szentlélek hangját, és vállalja Jézus követését egész életmódjában. Szent Szaniszlóhoz hasonlóan, le-győzte családja ellenállását, és teljesen Istennek szentelte magát Jézus Társaságában, amelyet csupán néhány évtizeddel ezelőtt alapítottak.

Gonzága Szent Alajosnak életében csak arra adatott meg az idő, hogy teljes odaadással elvégezze jezsuita képzését. Ez a teljes odaadás igazolja, hogy őt tekintsük a fiatal jezsuiták példaképének. Alajos 23 éves korában, teológus hallgatóként halt meg, megfertőződve azok betegségétől, akik Rómában kirekesztettek és peremre szorultak voltak a szörnyű járvány miatt, ami a város lakosságának felét elpusztította. Alajos önkéntesen ápolta a fertőzötteket, és értük kockáztatta és végül is adta oda az életét (vö. Jn 15,13). Ezt a tanúságtételt értékelve XIII. Benedek pápa 1729-ben Alajost a fiatalok védőszentjévé nyilvánította, XI. Piusz pápa pedig 1926-ban a tanulók védőszentjévé. 1991-ben aztán, halálának négy-századik évfordulóján, II. János Pál kinevezte őt az AIDS betegségben szenvedők védőszentjévé.

Meg vagyok győződve arról, hogy Isten Lelke ma is sok fiatalt hív, hitük és a világ szegényeinek szenvedése által. A világon, minden országban sokan vágyakoznak egy átlátható és becsületes világra, amelyben nincs korrupció, és ahol mindenkinek jut hely és elismerés. Sok fiatalember, nemes, merész és nagylelkű indíttatástól ösztönözve, szeretne valamit tenni az emberiségért és népükért. Azt szeretnék, hogy eltűnjék a sok szenvedés, és hogy az emberek és a nemzetek kiengesztelődjenek egymással. Kívánják, hogy bolygónkat megvédjék, és hogy az emberiséget olyan transzcendens értékek vezessék, amelyek értelmet adnak a világnak és az emberi történelemnek.

Itt az idő tehát, hogy meghalljuk óhajaikat, és megkérdezzük magunktól, hogy hogyan segíthetjük a fiatalokat a Krisztus iránti hitükben és szeretetükben, hogy Gonzága Szent Alajoshoz hasonló bátorsággal szálljanak szembe az uralkodó kultúra bálványaival. Megfontolva azt, hogy Alajos olyanoknak szolgálva halt meg, akik nemcsak betegek voltak, hanem elhagyatottak is, és ott hevertek reménytelenül a város utcáin, és mindenki félt tőlük, itt az ideje, hogy fel-tegyük a kérdést: a Krisztus által az emberiségnek adott kiengesztelődés szolgáiként, miképpen segíthetjük a mai fiatalokat, hogy legyőzzenek mindenféle félelmet és haragot, melyet gyakran politikai okokból gerjesztenek azok ellen, akik „különbözőek”, vagy „mások”, és ehelyett inkább vendégszere-tetet, bizalmat és együttérzést mutassanak. Végül, tudva azt, hogy Gonzága szent Alajos a szerzetes életet saját magát másokért odaadó életformának tekintette, keressük annak a módját, hogy hogyan tárhatjuk a fiatalok elé Jézus Társaságát és a szerzetes életet általában, mint örömteli életútválasztást, melynek célja a szolgálat és életünk odaadása másokért.

Befejezésül, kérem Szűz Máriát, Társaságunk édesanyját, hogy segítsen elnyerni a kegyelmet, hogy megismerhessük, hogy miképpen kísérhetjük azoknak a fiataloknak hitét és életét, akikkel foglalkozunk, és akiket intézményeinkbe befogadunk. Mária, bár még nagyon fiatal volt (Vö. Szentatya üzenete a 33. Ifjúsági Világnap alkalmából (2018. március 25.).  , elfogadta Isten hívását Názáret kicsiny falujában, beleegyezett, hogy beárnyékolja őt a Szentlélek, és hogy méhében hordozza a Magasságbeli megtestesült Fiát, az ő népének és minden eljövendő nemzedéknek a javára. Adja Isten, hogy ma is szolgáljuk és segítsük a fiatalokat, hogy Szent Alajoshoz hasonlóan, mindenben szeressenek és szolgáljanak.

Testvéri üdvözlettel az Úrban

Arturo Sosa, S.J. általános rendfőnök Róma, 2018. március 6.
Fordította: P. Nemeshegyi Péter SJ

Frissítve: 2018. május 04.