Vietnamese edition Giê-su hữu Kaszap István đã trở nên tấm gương sáng ở Philippin như thế nào?

Tháng 12 vừa qua, cha giám tỉnh dòng Tên Hungary, cha Vízi Elemér đã tới thăm vùng Viễn Đông. Đầu tiên, ngài tới thăm tỉnh dòng Tên Việt Nam và gặp gỡ thân nhân của hai anh em thuộc dòng Tên Việt Nam đang sống và học tập tại Hungary. Sau đó, cha sang tỉnh dòng Philippin để  tham dự ngày lễ tưởng niệm các cố tu sĩ dòng Tên Hungary đã phục vụ tại Philippin.