Elhunyt Somfai Béla SJ

1932-2015 R.I.P.

P. Somfai Béla SJ húsvéthétfőn éjjel elhunyt: Isten nyugosztalja, R.I.P. Krisztus feltámadt!

somfai_kicsi

Torontói rendtársunk, P. Rigó Jenő írja: “Húsvéthétfőn este 7-kor elmentünk mindhárman Pickeringbe, mert hírül kaptuk, hogy Béla megkezdte a haldoklást. Húsvét vigíliáján még részt tudott venni a jezsuitákkal, de annak második felén már nem. Hétfőn reggel nagyon rosszul lett. Erős fájdalom csillapítót kapott és morfiumot. Amikor bementünk hozzá Attila püspök várt minket. Béla nagyon szenvedett, már nem volt magánál. Imádkoztunk érte egyénileg és közösen is. Még mielőtt megérkeztünk volna, az ottani jezsuiták összegyűltek, hogy Béláért imádkozzanak. Még aznap este 10.30-kor P. Somfai Béla elhunyt. A halál beállta előtt elcsendesedett a légzése és nyugodttá vált. Egyre gyengült és békében elhunyt. A hírt P. Bert Folio-tól kaptam telefonon. Felébresztettem a többieket és hálából azért, hogy a Jóisten megszabadította Bélát a további szenvedésektől, elmondtunk egy rózsafüzért közösen. Mindnyájan nagyon boldogok vagyunk, hogy imáink meghallgatásra találtak.”

Temetése a kanadai Pickering magyar jezsuita temetőjében lesz. Budapesten hálaadó gyászmisét érte a Mária utcai templomunkban mondunk, 2015. április 20-án hétfőn, az este hatórás misén.

CURRICULUM VITAE

P. SOMFAI BÉLA SJ

1932-ben született Sárszentmiklóson. A szerzetesrendek föloszlatása miatt az egri szemináriumban kezdte teológiai tanulmányait 1950-ben, majd egy évvel később a veszprémiben folytatta, amit 1952-ben föloszlattak. Az év őszén megkezdte a szétszóratásban lévő jezsuita provincia „földalatti noviciátusát”. Fizikai munka és két éves fegyveres katonai szolgálat után 1954-ben folytatta teológiai tanulmányait, mint a budapesti teológiai akadémia civil hallgatója. 1956-ban elöljárói kívánságára nyugatra távozott. 1957-ben Ausztriában letette első fogadalmait és 1959-ben a római Gergely Egyetemen licenciátust szerzett filozófiából. Teológiai tanulmányait a torontói Regis College-ben, a Jézus Társaság kanadai fakultásán MA-val és licenciátussal fejezte be 1963-ban, miután 1961-ben ugyanott pappá szentelték. A Jezsuita képzés utolsó évét az Egyesült Államokban, Clevelandban végezte 1964-ben. Utána két évig a montreáli Loyola College középiskolájában hittant és matematikát, még egy évig pedig teológiát tanított ugyanott, a Loyola College főiskolán.

Doktori tanulmányait az ottawai Szent Pál egyetemen végezte, 1972-ben az Ottawai Egyetemen PhD-t, 1977-ben pedig a Szent Pál Egyetemen D.Th fokozatot kapott. Közben 1969-ben meghívták az akkor megalakult Toronto School of Theology tanárává, a Regis College katolikus egyházi fakultásának tagjaként. Ez az iskola hét keresztény teológiai főiskola szövetségéből jött létre a vatikáni zsinat utáni évek lelkesedésének egyedülálló eredményeként. Néhány évvel később az Intézmény a Torontói Egyetem posztgraduális teológiai fakultásává vált. Itt tanított 1993-ig erkölcsteológiát és bioetikát, miközben a federáció teológiai fakultásának dékánjává is megválasztották egy turnusra, valamint a teológia tanszék vezetője is volt egy ideig, 1982-ben megkapta professor ordinarius-i kinevezést. A Torontói Egyetem kutatásetikai bizottságnak és a katolikus kórházak egyesített klinikai-etikai bizottságának, valamint több tudományos társulatnak is tagja volt. 1975-76-ban a Medical College of Georgia-n, 1982-83-ban a Montreali Egyetem Medical Humanities Intézetében, 1989-90-ben pedig a montreáli McGill egyetem bioetikai kutatóintézetében dolgozott meghívott munkatársként. Látogató professzorként tanított a University of Saint Louis-on, a tokioi Sophia Egyetemen, és a nigériai Enugu-ban is. Közben néhány évig a Kanadában lelkipásztorkodó magyar jezsuiták elöljárója volt.

1993-ban emeritált a Toronto School of Theology-ban és visszatért Magyarországra. A Szegedi Hittudományi Főiskolán erkölcstan és bioetika tanszékvezető professzora és oktatási rektor helyettese 2007-ig, valamint néhány évig, a budapesti Semmelweis és a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi egyetemek meghívott eladója is volt. Tagja volt a Szegedi Egyetem Orvostudományi Fakultásán a Klinikai Etikai Bizottságnak, a Magyar Bioeteikai Társulatnak, valamint tagja az ETT-TUKEB Humán Reprodukciós Bizottságának, és hat évig az Oktatásügyi Minisztérium Országos Kredittanácsának. 2007-ben nyugalomba vonult, Budapestre költözött, ahol a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán emeritált professzor és meghívott előadó.

 

BIBLOIGRÁFIA:

 • Doktori Disszertáció: Dietrich von Hildebrand’s Thought on Situation Ethics; A Theological Evaluation, University of Ottawa, 1972.
 • “A Humanae Vitae óta” Szív, 61(1975), 367-75, 413-418.old.
 • “Vita és fejlődés a mai katolikus erkölcstanban”, Katolikus Szemle, xxvi(1975), 36-55. old.;  ujra megjelent: A Megzavart Keresztény: Bizonytalanságok a Második Vatikáni Zsinat Után, edited by Gellért Békés, O.S.B. Katolikus Szemle, Rome, 1976,47-75. old.
 • “A construction of Value-Metaphysics in Dietrich von Hildebrand’s thought”, Report No. 9, Institute on Human Values in Medicine, Published by the Society of Health and Human values, 1100 Whiterspoon Bldg., Philadelphia, PA., 1977, 173-183. old.
 • “Ontology of Values”, ibid. 184-193. old.
 • “The Dilemma of Artificial Life Support, an Attempt of Clarification”, ibid. 195-199. old.
 • “A halál után”, Szív, 63(1977), 510-514 old.
 • “Azerkölcsi tudat fejlődése”, A Szív, 63(1977), 271-73 old.
 • “Szexáetikánk alapjai”, A Szív, 64(1978), 512-518.old.
 • Moral leadership in a socialized Health Care System: A new Challenge to Catholic Health Care Service”, Előadás Torontoban az Ontárioi Katolikus Egészségügyi Konferencia 45. évi nagygyűlésén, 1979 oktl9-én; megjelent: Catholic Hospital, 7(1979),  22-24 old.; 8 (1980). 24-26 old.
 • Dr. Somfai Béla és Dr. AbyAnn Lynch: “Artificial insemination and embryo transfer: Judeo-Christian evaluation and Philosophical Implications”, előadás, elhangzott A Német Gynekologiai és Szülészeti Társaság 43. Kongresszusán, 1980, szept. 26-án Kiel-ben, megjelent ugyanazzal a címmel: Instrumental Insemination, szerkesztő E. Hafez and K. Semm, Martinus Nijhof, 1982. 213-223. old.
 •  “Right to Die Legislation: An Experience to be Avoided in Canada?” CHAC. Review, 11(1983), 3.sz., 8-13. old.; fordításban megjelent: “Une législation sur le droit de mourir – une expérience que il faudrait peutétre éviter au Canada”, Revue CACCS, 11(1983), 2. sz, 9-l4. old.
 • “In Vitro Fertilization, The State of the Art and Its Ethical Evaluation”, Église et Théologie, 14(1983), 347-357. old. ujra megjelent jpán fordításban a Sophia Life Science Institute Bulletin, 2(1983), 25-41. old., a Sophia University Life Science Intézetének kiadásában Tokyoban, a Bulletin Japan kiadásában is, a 79-88. oldalon.
 • “Emberi élet a kémcsőben, A reprodukciós technologia keresztény kiértékelése”,Vigilia, 49(1984),1.sz, 38-43. old. Újra megjelent: “Emberi élet a kémcsőben”, Katolikus Szemle, Roma, 4(1984), 352-370. old.
 • “Meaning in our world through sociobiology? A Comment on Dr.Wind’s question”, Ultimate Reality and Meaning, 7 vol., 1.sz, 1984. március, 56-59. o.
 • “Az életfenntartás mesterséges eszközeinek jogi és erkölcsi problémái”, Sziv, 70(1984),.10-12 sz., 464-469, 514-518 és 559-564 oldalak.
 • “A mesterséges életfenntartás jogi és erkölcsi problémái”, Vigilia, 50(1985), 11 sz., 854-858 old.
 • “A születendő ember méltósága”, Szolgálat, 1986, 72. sz. 21-30 .old. Újra megjelent: Sziv, 73(1987).
 • “Books Of Interest,A review of literature in Christian Ethics”; Toronto Journal of Theology, 2(1986), 1.sz., 132-134.old.
 • “Levél a Szerkesztőhöz”, A Szív, 72(1986), 10.sz, 469-72.old.
 • “AIDS, Condoms and the Church, the Modern-Day Plague…” Compass, 5(1987), nov., 25-26 és 43-44 old.; magyar fordításban: “AIDS: Problémák megoldás nélkül”, Sziv, 73(1987). 462-467, 515-519.old.
 • “Contraceptives or Prophylactics, The Use of Condoms in AIDS Prevention.” Catholic Health Association of Canada Review, Spring 1988, 9-13. old.; fordításban: “Contraceptifs ou prophylactiques? L’utiliastion des condoms pour la prevention du SIDA”, l’Assotiation Catholique Canadienne, De La Santé Revue, Spring 1988, 9-13. old.
 • “A Law Againsts Abortion is Not Enough”, Compass, 6(1988), 31-35. old.
 • “The Many Faces of AIDS: Ambivalence of Church response”, Grail, 5(1989), 1, sz., 63-75. old.
 • “The Church’s Unhealed Wound; Birth control still divides Catholics two deaceds after Humanae Vitae”, Compass, July/August, 1989. 15-18. o.
 • “Egyházi tanítás születsszabályzásról, A ‘Humanae Vitae’ Enciklika húsz év távlatából”, Katolikus Szemle, 1989, 292-305. old.
 • “Humanae Vitae, Egy Enciklika, amely megosztotta az egyházat”, Vigília, 54(1989). 11,sz. 836-842. old.;  55(1990), n.4, p.320-25.o.
 • “Az emberi élet védelme”, A Szív, 75(1989). 1-2.sz.,36-42.old.
 • “Catholics Against the Church, Anti-Abortion Protests in Toronto, 1965-85.”; review of M. Cuneo’s Book, America, April 21, 1990,  441.old.
 •  “Igazságos Háború és a Háború Igazsága”, Szív, 1991, 3.sz, 131-133.old.; 4. sz, 186-89.old.
 • “Életet védeni – Életet Kioltani”, Távlatok, 1(1991),4,sz., 28-41.old.
 • “Szervátültetés, A Születésszabályzás vitáinak előjátéka”, Teológia, xxvi(1992),1sz, 34-41.old.
 • “Az amerikai Katolikus Egyház A.Greeley szemüvegén keresztül”, Távlatok, 1992,4.sz. , 521-528.old.
 • “Az amerikai püspöki kar pásztorlevele a békéről, Távlatok, 1992. 4,sz., 603-609 old.
 • “Mesterséges megtermékenyítés”, Teológia, XXVII(1993),.3.sz., 142-148.old.
 • “Éhhalál vagy jóhalál”, Vigília, 58(1993).11.sz., 802-806 old.
 • “Encyclical a Protent of Interesing Times”, Compass, A Jesuit Journal, January/February, 1994, 49-52.old.
 • “Veritatis Splendor” Mérleg, 1993.4.sz., 1-8.old.
 • “Tudomány és Lelkiismeret: Mi a Teendő?” Magyar Szemle, III(1994). 389-392.old.
 • “Szabadidő és Ünneplés”, Teológia, 4(1994), 228-236.old.
 • “Génsebészet és Eugenikai Beavatkozás – Etikai Szemmel”, Magyar Szemle, III.(1994).7.sz, 709-712.old.
 • “Igazmondás és hazugság”, Magyar Szemle, 3(1994)., 12. sz.,, 1290-1308.old.
 • “Lelkiismeret és Törvény, Interjú Somfai Béla SJ moralteológussal”, Egyházfórum, 9(1994). 2.sz., 25-31.old.
 • “Életért igen de nem Élet árán”, Interjú, Magyar Nemzet, 1995 február 6.
 • “Az Euthanáziáról és a szervátültetésről”, Interjú, Magyar Hírlap, kedd, 1995 március 21,
 • “Keresztény szemmel, Az ötödöik parancs”,Magyar Nemzet,Szerda, 1995 március 29, 7.old.
 • “Katolikus Tanítás a Háborúról és a Békéről”, Vigilia, 50(1995), 6.sz., 322-328.old.
 • “Az élet evangéliuma és a kegyes halálá kegyetlensége”, Vigilia, 50(1995), 7.sz., 495-499.old.
 • “Eutanázia Kereztény Szemmel”, Világosság, 36(1995), 6.sz., 55-63.old.
 • “Katolikus orvosetika, tegnap és ma”, Távlatok, 1995, 3-4.sz., 352-359.old.
 • “Eutanázia,  Mi következik Hollandia után?”, Magyar Tudomány, XLI(1996), 7.sz., 810-815.old,
 • “Bioetika a betegágynál, Orvosetika klinikai szinten”, Magyar Bioetikai Szemle, 2(1996), 2-3.sz., 11-15.old.
 • “A katolikus egyház és az eutanázia, Az emberi méltóság megőrzése”, Magyar Nemzet 1997 május 31, szombat, 14.old.,Dr. Oberfrank Ferenccel.
 • “Negyed Század Torontoban”, Magyar Jezsuiták Vallomásai,II. Kötet, Bp. 1998, 233-38.o.
 • “Mariage in the Western Church” review of Ph.L. Reynold’s book: Marriage in the Western Church, The Christianization of Marriage…, in Studies in Religion, 28(1999.),2.sz., 246-247.old.
 • “A teológia helyzete a magyar felsőoktatásban”, Egyházfórum, 1999,2-3.sz., 6-23.old.
 •  “Béla Somfai” by Andrea Ferenczi in 21 Scientists on the 21st Century, Interviews, ed. András Erdélyi, Tertia, Budapest 1999, 182-191.old.
 • Rosdy Tamás, “A teológia nem tudmány?” Magyar Nemzet, 1999 december 25, 25. old, interju Somfai Bélaval,
 • Somfai Béla, “Erkölcsi kérdések genetikában” Magyar Tudomány, 2000 május 5. 586-595.old.
 • “Válságban vagy változóban van-e a család? Somfai Béla bioetikus…”Beszélgetés Somfai Bélával, Pogonyi Lajos, Népszabadság, 2000 március 13, 7. old.
 • „Ami a Püspökkar Körleveléből Kimaradt”, előadás a Pax Romana Siófoki kongresszusán 2000-ben. Nyomtatásban megjelent: Hamp Gábor és Kelemen Gábor (szerkesztők), Család, Magyar Pax Romana Budapest, 2000, 48-60.old. Ugyanez:”Ami a püspöki kar körleveléből kimaradt”, Vigília 65(2000) 8.sz,, 579-586.old.; ugyanez megjelent az Egyházfórum-ban is. Ugyanez: „Második Házasság a Katolikus Egyházban? Megfontolások az Elváltakról.” UjEmber, 2001 junius 3-12. oldal.
 • „Keresztény Etika?” Internetes Szabadegyetem, 2002, február, 1-28 oldal. ld.:www. phil-inst.hu.projects.
 • „Szexuáletika a Bibliában”, UjEmber Magazin, (2003), 7-9., 20-21., 38-39. oldalak.
 • Szexuál etika Jegyzetek, Új Ember kiadó 2003, 168 oldal. ISBN 963 7888 89 7
 • „Religious Traditions and Stem Cell Research”, in Judit Sándor (ed.), Society and Genetic Information, Codes and Laws inthe Genetic Area, CPS Books, Central European University Press, Budapest,2003, 81-93.old.
 • “A  Katolikus Tanítás Háborúról és Békéről”, Vigília, 70(2005), 322-328.old.
 • „Embrionális őssejt kutatás és az élet kötelező védelme”, Sapientia Füzetek 2.sz”, 2004, 53-71.old.
 • Chikán Ágnes ed. “Törékeny edényben hordozzuk adottságainkat”, Beszélgetések hívő természetkutatókkal,; interju Somfai Bélával. Agroinform Kiadó, 2006, p. 151-171.old.
 • „Változó jövőkép és szerzetesi élet”, A Szív, 2009, Jubileumi szám, 34-35.old.
 • „Szerelem és szeretet, Az „érosz” és „agapé” kapcsolata XVI. Benedek pápa első enciklikájában”, A Szív, 2009, május, 8-9.old.
 •  „Felelős Gyermekvállalás”, A Szív, 2009 december, 8-11. old.
 • „Homoszexualitás a keresztény erkölcstan dilemmája?”, Távlatok, 2009. 4. sz. 53-64.old.
 • „Genetika – Génetika” A Szív, 2010. Szeptember, 11-15. old.
 • Rendszeres munkatársa a Mérleg, folyóiratnak, a teológiai és filozófiai irodalom a negyedévenként megjelenő ismertetőjének.

Fontosabb Előadások

 • “New and potential reproductive technologies – a Roman Catholic point of view”, delivered at the first Ecumenical Symposium on Bioethics, entitled Ethics, the Life Sciences and the Christian, Mississauga, ON. Kanada, oct. 6, 1979.
 • “The moral evaluation of withdrawing life-support systems”, delivered at a Symposium on the Morality of Dying, at Hotel Dieu Hospital, Kingston, Ont., Oct.17, 1979.
 •  “Catholic Hospital Policy on Surgical Sterilization”, discussion paper presented to the Board of Trustees and Medical Ethics Committee of Hotel Dieu Hospital, Kingston, Ont, Oct.18, 1982.
 • “Principle of Double Effect Revisited – Moral Theology Update”, lecture and discussion paper presented to the Catholic Bishops’ Conference of Ontario, Holiday Inn, Toronto, Oct.5, 1982.
 • “Ethical Evaluation of I.V.F. Procedures, a Roman Catholic Perspective”, Lecture given at the third annual conference on bioethics at the Clinical Research Institute of Montreal, Oct.8, 1982.
 •  “Abortion, What to say and What to do”, lecture and seminar paper presented to the Japaneese Catholic Bishops’ Committee on Social Ministry, Tokyo, June 16, 1983.
 • Current Problems of Moral Theology” lecture given in Xavier School Manilla, July 18, 1983.
 •  “Reproductive technologies in the light of Jewish Christian traditions”,  “Artificial life support; ethical and legal dilemmas”; public lectures and seminar discussions at the University of Prince Edward Island, Canada, Oct. 30 and 31, 1983.
 • “Treatment of the terminally ill patients and the D.N.R. directive”, lecture given to the Board and Medical Staff of Sudbury General Hopspital, Sudbury, May 27, 1985.
 • “Reprodictive Technology and the Ontario Law Reform Commission: A Roman Catholic Position”, lecture given at the Annual Meeting of The Thomas More Lawyers’ Guild, Ottawa Congress Centre, March 21, 1986;
 • “Medical Ethics in Catholic Hospitals: 20 Years After Vatican II”, lecture at the Annual Convention of the Catholic Hospital Association of Ontario, Park Plaza Hotel, Toronto, Oct.1,1986;
 • “Development of Ethics committees; A historical survey”, Annual Meeting of Ontario Chaplains’ Associaton, Metro Convention Centre, Toronto, Oct. 27, 1986.
 • “Moral Theology Review”, Second Pastoral Insitute for the Priests of the Pembrooke Diocese, Aylmer, Que., April 20-23, 1986.
 • “Vitro Fertilization in Light of Jewish Christian Views”, presentation to the Ontario Association of Medical Law, Toront o, Osgode Hall, April 29, 1987.
 • Interview on CBC Morningside on the Vatican Instruction of Reproductive Technology March 12, 1987.
 • AIDS and its ethical and social implications, Interview on Radio Canda International, Oct.12,1987.
 • “Human Reprodictive Technology: Dilemmas for Christian Thought”, St. Thomas University, Fredricton, Guest Lecture Series, Nov. 9, 1987.
 • “Arguments in the debate on experimentation on pre-embyos”, Public Leture Delivered at Lonergan College, Concordia Unversity, Montreal, March 8, 1990.
 • “Euthanasia”, lecture at a conference of the Society of Medicine and Religion at the Evangelical Theological Academy of Budapest, June 29, 1990.
 • “Reproduikciós trechnológia Zsidó-Keresztény értékelése”, előadás a Szentgyőrgyi Albert Orvostudományi Egyetemen Szeged, az éslet és halál kérdésével foglalkozó szimpóziumon, Szeged, 1993 május 12,.
 • “Rape and the Catholic Church”, Radio Canada, Morningside, August, 1993.
 • “Orvosi igazmondás”, előadás a Magyar Onkologiai Társaság szimpóziumán, Budapest, 1994.
 •  “Kísérletezés emberi pre-embriókon, klónozás’”, Hungarian Bioethical Society, Budapest, February 8, 1995.
 • “Veritatis Splendor,történelmi összefüggésben”,Zsinati Klub, Budapest, Kölcsey  u.2, February 27, 1995.
 • “A bioetika főbb kérdései”, Katolikus Értelmiségi Társaság, Hotel Ezüstpart, Balatonszéplak, 1985 március 18,
 • “Életvédelem, erkölcsi összefoglalás” IV.Életvédő Konferencia, 1995 Március 24-26. Budapest.
 • “Eutanázia keresztény szemmel”, Vitaest a Társadalmotudományi Társaság rendezésében, Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 1995, március 30.
 • “A zsidó-keresztény szexuális etika alapjai”, Második Szexológia Konferencia, Kecsekemét, 1996 március 1-3.
 • “Orvosetika a betegágynál”, Magyar Bioetikai Társaság, Közgyűlése nemzetközi részvétellel, 1996 szeptember 17-én.
 • “Values in Health Care,The Contribution of Jewish Christian Religious Traditions to Health Care,” The Health of Europe International Conference organized by the Robert Schuman Institute, at Hotel Gellért, Budapest, May 9-11, 1997.
 • “Az emberjogok elméleti és gyakorlati prolémái az egészségügyben”, Benczúr Szálloda Konferencia tereme, Budapest, 1997 május 21, kerekasztal vitaindító hozzászólás. Népjóléti Minisztérium ETT Tudományos Kutatásetikai Bizottságának rendezésében.
 • “Az embereszmény tegnap, ma és holnap”, kerekasztal megbeszélés; a hozzászólás címe “Emberkép a bioetikában”,Modernizáció – Társadalom – Erkölcs, A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodája, az MTA Filozófiai Intézete, az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja, az MATA-ELTE Kommuni-kációelméleti Kutatócsoportja, az OLI Vallásszociológiai Központja és a Hans Seidel Alapítvány rendezésében, 1997, május 22-23, az MTA II. Emeleti kistemrében.
 • “Emberklónozás keresztény szemmel”, Szent László Akadémia, Sopron MED Hotel 1997 szept. 28, 15.30.
 • “Euthanázia Magyarországon, Kerekasztal megbeszélés”, MAITT Délmagyarországi Szekciója és a Bajai Kórház … Tudományos ülése, 1997 október 10, Városháza nagyuterme.
 • Bioetikai alapelvek fontossági sorrendben, Előadás, elhangzott a Bátorság az Etikához Konferencián, A Nemzeti Pedagógus Műhely és a Fiatal Magyaroprszág Alapítvány Rendezésében, Sent Margit Gimnázium Nagyterme, Budapest Villányi u. 5-7, 1999 február 20.
 • “Ezredvégi beszélgetés Somfai Bélával” MTV1, 1999 Julius 16.
 • “Halál a Zsidó-Keresztény Valláshagyományban”, I. Nemzetközi Tanatológiai Kongresszus, Szeged 1999 nov. 6-7.
 • “Jövőnéző: beszélgetés századunk genetikájáról. Szakma, etika, erkölcs, tabuk”, MTA Szegedi Biológiai Központ 2000 március 17, Kerekasztal beszélgetés, moderátor Dr. Raskó István.
 • „A család helyzete a Magyar Katolikus Püspökkar Körlevelének tükrében”, előadás a Magyar Családterápiás Egyesület XIV. Milléniumi Vándorgyűlésén, Szeged, 2000 április 15.
 • „Ami a Körlevélből kimaradt”, Előadás a Pax Romana konferenciáján, Hotel Aranypart Siófok, 2000 április 25.
 •  “A Veseátültetés és Dialízis Etikai Problémái” Magyar Nephrológiai Társaság Naggyűlése, Budapest, Hélia Hotel, 2000 okt. 5-7.
 • “Családtervezés”, Keresztény Orvos-, Fogorvos-, Gyógyszerészhallgatók XV. Országos Konferenciája, 2001 márc.15-18, Kerekasztal Beszélgetés..
 • “Aktív-passziv Eutanázia dilemmái” Országos Traumatológiai Társaság I. Konferenciája, Miskolc, 2001, március 30 – ápr.1.
 • Etikai problémák genetikában,, Keresztény Értelmiségi Szövetség, Győr, Apczai Csere János Főiskola, 2001 május 21.
 • “Rendkívüli élmények a vallásos élet különböző összefüggéseiben”, Magyar Hipnózis Egyesület, 12 Magyar Hipnózis Találkozó, Szeged, 2001 junius 1-3 Forrás Hotel.
 •  “Stem Cell Research; Theological Aspects”, lecture given at the International Symposium on Society and Genetic Information, Organized by the Ministry of Education and The British Council, Hungary, Budapest, Hungarian Academy of Sciences, Lecture Hall, 2001, 7-8 June.
 • “A Bioetika Időszerű Kérdéseiről”, A Magyar Pax Romana Müncheni Csoportja, 2002 febr.1
 • „A vallások és az egyházak viszonya a molekuláris medicinához”, Magyar Klinikai Neurológiai Társaság szimpóziuma Az Új Évezred Molekuláris Medicinájának Etikai Problémáiról, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1ö97 Budapest Nagyvárad Tér 2, 2002 06-07.
 • „A gén-etika nehéz problémái, a Római Katolikus Egyház hivatalos tanításának fényében”, előadás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Biogenetika és etika c. tudományos konfereniáján 2003 nov. 15, Budapest V. Piarista köz 1.
 • „Szabadság és Értékrend”, Előadás A külföldi magyar értelmiségi mozgalom (KMÉM) tanulmányi napjain, University of Innsbruck, 2004. október 16.
 • „Ethical Concerns of Mental Health, The EC and the ’Psychobusiness’”, Round Table Discussion, participants: Béla Somfai, PhD, Béla Blasszauer Ph.D., University of Pécs, Attila Bánfalvi Ph.D. Univesity of Debrecen, Imre Szebik Ph.D: Semmelweis University, Jozsef Kovács Ph.D:, Semmelweis University.  XIII. International Semmeleweis Symposium, Nov. 3-5, 2004, Budapest Nagyvárad tér, Semmelweis University Block.
 • „Etikai problémák genetikában és a reprodukciós technológia alkalmazásában”, Vita felvezető előadás a Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók VII. Világtalálkozóján, Budapest, Kempinski Hotel, 2010. augusztus 23.
 • „Erkölcsi normák” előadás a Semmelweist Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Tanszékének tanárai és hallgatói számára. Budapest, 2011 jan.19-én.
Frissítve: 2016. augusztus 15.