A Találkozás Terme

Minden kész a jezsuita rend október elején kezdődő 36. általános rendgyűlésére

Bemutatták az új kongregációs aulát a római jezsuita kúrián

Csütörtökön este mutatták be a Jézus Társasága kúriáján, azaz rendi központjában a frissen átadott új Sala di Convegno-t, amit egyszerűen csak a „Találkozás Termének” neveztek el. A rendi központ a Vatikán tőszomszédságában székel az 1930-ban átadott új épülettömbjével, melynek főszárnya maga a kúria, ahol legfőbb rendi elöljárója, a páter generális székel, és ma éppen 50 munkatársával együtt irányítja, de még inkább koordinálja a Társaság küldetését. A másik szárny pedig a „Residenza San Canizio”, a Kaniziusz Ház, ahol a Vatikáni Rádió jezsuita közössége él együtt a rend idős és beteg tagjaival, és alkot mintegy 55 fős közösséget.

A vezetőség az ülésező közösségben, nem fölötte áll, hanem annak a része

A két épületrész közt fekvő régi konferencia termet azért kellett átépíteni és felújítani, mert főként biztonságtechnika szempontból nem felelt meg a mai szabványoknak és elvárásoknak, de nem is tükrözte a régi struktúra a rend mai benső kapcsolati rendszerét. Ovális formájú új termet alakítottak ki, melyben a vezetőség nem a tanácstagokkal szemben foglal helyet, hanem magában az ülésező közösségben, nem fölötte áll, hanem annak a része. Mindenki lát mindenkit és együtt alkotják a legfőbb döntéshozó fórumot, a congregatio generalis-t, az általános rendgyűlést, melynek elnöke a mindenkori generális.

Az alapító elgondolása a mobilitás volt

Jelenleg több mint 16.000 jezsuita szerzetes működik a világ 122 országában. A Társaság születése óta, az 1534-es párizsi montmartre-i fogadalom és az 1540-es római alapítás jegyében eleve egy kis nemzetközi csapatként – Loyolai Szent Ignác elnevezésével compañia – indult és ezt az univerzalitását mind a mai napig megtartotta. Ignác atya alapelgondolása az új közösség felállása szempontjából a mobilitás volt, ami az éppen akkori nagy földrajzi felfedezések és az annak nyomán induló lendületes misszió szempontjából eleve erre a célra, belülről lelkileg felkészített és szakmailag képzett közösség gyors használatbavételét biztosította. Az olasz jezsuiták honlapja ezt ma így fogalmazza: „Az egyetemesség számunkra azt jelenti, hogy a világ polgárai vagyunk, hogy annak a határain lakjunk és hidakat építsünk ott, ahol elkülönülés, kizárás és igazságtalanság történik”. Ez az egyetemes nyitottság Isten üdvözítő tervének felel meg, aki a teremtésben minden népnek Atyja, és aki egyszülött Fián keresztül minden ember egyetemes Megváltója.

A 215 küldött 83 rendtartományt képvisel, a világ 122 országából 

A Találkozás Termében 220 számozott szék található, ovális formában és körbe-körbe emelkedő szintekkel. 215 küldött képviseli a jezsuita rend 66 provinciáját, rendtartományát. Az egyes rendtartományok küldötteit maguk a provincia tagjai választották demokratikus szavazás formájában. Ahol egy provinciában a rendtagok létszáma száz alatt van, ott egy jelöltet választanak, százas létszám fölött pedig a megválasztott küldött mellé a tartományfőnök automatikusan társul. Külön sajátossága a mostani rendi nagygyűlésnek, hogy tagjai között számlál hat jezsuita testvért, akik éppúgy teljes jogú tagjai a Társaságnak, mindössze őket nem szentelték pappá. Az általános rendgyűlés küldöttei a jezsuiták római házaiban kapnak szállást: harminc-harminc fő a kúrián és a Kaniziusz Házban, ötvenen a Bellarmino jezsuita papi továbbképző kollégiumban, közel negyvenen a Gregoriana egyetem jezsuita otthonában illetve még több kisebb római rendházban fognak lakni.

A magyar provincia választott küldötte Vizi Elemér atya

A magyar provincia választott küldötte a rend 36. általános rendgyűlésére Vizi Elemér atya, aki jelenleg a dobogókői lelkigyakorlatos ház vezetője. A 42 éves, székelyföldi származású Elemér atyát 2000-ben szentelték pappá, a gyulafehérvári főegyházmegyében végzett három éves papi szolgálata után lépett be a Jézus Társasága magyarországi rendtartományába. Tanulmányait német és angol nyelvterületen folytatta és a szentignáci spiritualitásban szerzett alapos jártasságot.

Négy napig imádságban, kenyéren és vízen, aztán választás…

A rendgyűlés október 2-án kezdődik a Gesù rendi főtemplomban bemutatott szentmisével. Nincs meghatározott ideje a tanácskozásnak, hanem a konkrét igényeknek megfelelően rugalmasan bánnak az idővel: ha több nap szükséges akkor meghosszabbítják, ha gyorsabban megy minden, akkor előbb véget ér a rendgyűlés, ahogy a személyesen kísért klasszikus harmincnapos szentignáci lelkigyakorlat is mindig a lelkigyakorlatozó személyes benső útjától, előrehaladásának a mértékétől függ.

A mostani 36. rendgyűlés kezdetén P. Adolfo Nicolas generális atya formálisan is benyújtja lemondását, korára és egészségi állapotára való tekintettel. Amennyiben a rendgyűlés elfogadja a lemondását, kezdődik az új elöljáró megválasztása, melynek első részében azt beszélik meg, milyen elöljáróra van szükség a világ, az egyház és a Jézus Társasága mai állapotában. Után négy napos csendes imádság következik, a megkülönböztetés, az úgynevezett „murmuratio időszaka, amikor a rendgyűlés tagjai kenyéren és vízen élnek, csak négyszemközt, tehát csoportosan nem beszélhetnek egymással és csak a választás témáját érinthetik. Ezt követi a szavazás, az új elöljáró megválasztása. Az ő kinevezésével veszi kezdetét a tulajdonképpeni rendgyűlés, melynek alapvető feladata lesz, hogy meghatározza és az adott körülményekhez igazítsa a jezsuita rend konkrét mai alapcélkitűzéseit.

Ferenc pápa találkozik majd a rendi nagygyűlés tagjaival

Ferenc pápa már előre jelezte a rend felé a szándékát, hogy szeretne találkozni a rendgyűléssel, bár ő tapintatból, mindenképpen az új elöljáró megválasztása után, sőt a lényegi munka elvégzését követően, október utolsó harmadában szeretne szólni a közösséghez. A rendgyűlés munkáját könnyíti meg, hogy minden résztvevő kap egy tablet készüléket, amin keresztül fülhallgató segítségével követheti a felszólalások szimultán fordítását. A kicsi számítógépen egyébként az összes információt, dokumentumot megkapják és tárolhatják, így nem lesz szükség az óriási mennyiségű papírhalmazra. A hivatalos nyelv az angol és a spanyol, de olasz és francia nyelvre is azonnal fordítanak. A tanácskozás zártkörű, a tagok nem nyilatkozhatnak menet közben az elhangzottakról, de a rendgyűlés titkársága időről időre hivatalos tájékoztatást ad a sajtónak a tárgyalásokról.

Rendgyűlések átlagban 13 évente, az utóbbi 50 évben 7-8 évenként

A rend eddigi 476 éves történetében átlagban 13 évente tartottak rendi nagygyűlést, ám az utóbbi időszakban a világ gyorsabb változásai miatt ez az intervallum majdnem  a felére csökkent és ennek megfelelően 7-8 évente került sor a congregatio generalisra. Az utóbbi évtizedek rendgyűlései időrendi sorrendben: 32. általános rendgyűlés 1975-ben a baszk P. Pedro Arrupe generális alatt, 1983-ban az időközben megbetegedett Arrupe atya helyett a 33. rendgyűlés megválasztja a holland Peter Hans Kolvenbach generálist, 1995-ben az ő vezetésével folyik a 34. rendgyűlés, míg végül az utolsó congregatio, immáron XVI. Benedek pápasága alatt 2008-ban, a spanyol Adolfo Nicolas atya megválasztásával és vezetésével.

Frissítve: 2016. október 11.