Mit szeretek Szent Ignácban? Magyar jezsuiták vallomásai

Szent Ignác nem tartozik a legnépszerűbb szentek közé, sőt még jezsuitáknak sem mindig könnyű megbarátkozni vele. A Jézus Társaság nyolc magyar tagját kérdeztük, hogy a rendalapító melyik tulajdonságát érzik a legközelebb magukhoz.

Bartók Tibor SJ
Bár Szent Ignác életét már jóval a rendbe lépésem előtt olvastam, nem igazán gyakorolt rám hatást. Később tanulmányaimban és kutatásaimban sokat kellett foglalkoznom vele. Személyisége túlságosan összetettnek tűnt. Egyszerre látom – ma is – nagylelkűnek és aprólékosnak, késő-reneszánsznak és modernnek, a lelkiismereti szabadság szószólójának és monarchikus parancsolónak. A végletek összefogásának szentje, ami rendjében előbb számos jó, majd félreértések forrása lett. Mindemellett megilletődéssel adózom Isten iránti égő szeretete és a megtestesült Ige követésének vágya előtt. Ebben példaképem.


Nagy Ernő SJ
Loyolai Szent Ignác megtérése előtt katona volt. Én is a seregben szolgáltam másfél évig, még az 1980-as évek első felében. Ez idő alatt nagy belső fordulatok kezdődtek bennem. Ekkortól kezdtem rokonszenvezni Ignáccal, ami fokozódott Jézus nevéhez történő ragaszkodásával. Mostanra az a tulajdonsága lett legvonzóbb számomra, hogy megtalálta Istent mindenben és mindenkiben. Ahogy ő mondta: „Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez.”


Horváth Árpád SJ
Szent Ignácra úgy gondolok, mint aki sokat imádkozik, virraszt, csendben van, hallgat és meghallgat, keveset szól, de akkor nagyon helyére rakja a dolgokat. Mielőtt imádkozni kezdek, lelki szemeimmel gyakran nézek először Ignácra. Megpróbálom látni, ő hogyan imádkozna hasonló helyzetben, mint amiben én vagyok. Aztán felkészülök az imára, ahogy ő kéri a lelkigyakorlatos könyvében. Gyakran, amikor türelmetlen voltam, segített megbékélni a kép, ahogy Ignác imádkozik. Imádságos közelségének képe most is inspiráló számomra.


Koronkai Zoltán SJ
Hivatásom szempontjából Ignác lelkigyakorlata volt a legmeghatározóbb. Lelkigyakorlatok mélyítették el a kapcsolatomat Jézussal, és egy ilyen alkalom során ismertem fel a hívást a papságra és a szerzetességre. Szent Ignác révén kerültem tehát közelebb Jézushoz és köteleződtem el szorosabban a követésére. A lelkigyakorlatokban mindmáig meghatározó számomra a fundamentum, az ember céljáról szóló elmélkedés: Isten dicsőségére és szolgálatára élni. A másik, ami nagyon fontos volt, a megfeszített Krisztus szemlélése, valamint a Krisztus király hívása gyakorlatok.


Hiba György SJ
Ignác egyik legmeghatározóbb tulajdonsága számomra őszinte odaadottsága. Katonaként, lovagként teljes szívéből vágyott a katonai karrierre, és egész életét, egzisztenciáját rátette arra, hogy dicsőséget szerezzen önmagának. Vágyott lobogni, égni földi célokért, a király alattvalójaként hűségben szolgálni, és nemesi hölgyek kegyeit elnyerni. Miután Isten megérintette a szívét, ugyanakkora vággyal most már Őérte akart élni. Teljes odaadással szolgálta a legfőbb urat, Krisztust. Ez az odaadottság érint meg legmélyebben és hív ugyanerre az útra.


Jakabos Barnabás SJ
A legelső legnagyobb változás a Szent Ignácról alkotott képemmel kapcsolatban az volt, amikor először olvastam a haláláról. Akkora csend, béke, egyszerűség és bölcsesség áradt minden mondatból, ahogy barátai-rendtársai visszagondoltak utolsó óráira, hogy lenyűgözött és valami új vágyat vagy annak felismerését indította el bennem. Csak a legnagyobbak tudnak ilyen egyszerűen meghalni. Aki életének egyik ilyen fontos pillanatát ilyen szépen képes átélni és megélni, az előtte is már igazi (örök) életet él.


Kajtor Domonkos SJ
Hihetetlen számomra, mennyire érzékenyen, ugyanakkor határozottan bánt Ignác a megkülönböztetéssel. Döntéseiben minden apró részletre figyelt, nem általánosított. A személyek is mindig külön figyelmet kaptak. Nem mindig egyszerű megérteni Ignác döntéseit, hiszen hasonló helyzetekben nagyon különböző döntéseket tudott hozni, melyeket aztán diszkréten, mégis pengeéles határozottsággal képviselt. Részletes egészben volt képes látni a kialakult helyzetet, a kérdéses dolgot, a személyt. És ez az egész neki Isten volt. Ignácnak ez a holisztikus figyelme, ami zseniálissá tette őt a megkülönböztetésben, a mai napig lenyűgöz engem.


Nagy Bálint SJ
Ignácnak az a tulajdonsága hatott rám leginkább és formál ma is, ahogyan életformaszerűen meg-megáll, és amennyire képes, minden gondolatával, érzésével és akaratával Istenre irányul. Megérkezik Isten jelenlétébe, hazatalál, és beleengedi magát az élő Isten cselekvésébe, hogy Isten cselekedhet benne és általa. Ebben a szent térben rendeződnek élete eseményei, itt érzékeli az Isten felől érkező meghívásokat, amelyek mellé bátran odaáll. Jézus társának lenni számára élő és kapcsolati valóság. Lenyűgöz és vonz Szent Ignác radikális Istenre irányultsága és innen forrásozó élete. Ebben lettem megszólítva én is, és ehhez a kapcsolathoz térek vissza újra és újra mint hivatásom magjához és identitásom lényegéhez.


Vértesaljai László SJ
„Mert nem a nagy tudással lakik jól és elégül ki lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli” (Lelkigyakorlatok 2). Ignác nekem zarándok-misztikus. Szeretem, mert Jézus nyomában jár, fáradságot nem kímélve, és hasonlóvá akar lenni hozzá. Jézus szívének titkát keresi, és ránk hagyott lelkigyakorlatos útja nem más, mint hűséges evangéliumi körbejárása a Názáreti személyének. Meg-megáll, rácsodálkozik és elidőz a titokban. Tágra nyílt szemmel, nyitott szívvel. Ignác szíven talált jézusi ember, aki aztán tovább szeretné adni, mindenáron, mindenféle módon ezt a nagy Kincset. Szeretem az állhatatosságát, ahogy kitart ebben a benső élményében, ahogy őrt áll Jézus Anyja előtt, ahogy hűségesen, válogatás nélkül ragaszkodik társaihoz.

Frissítve: 2021. június 04.