Szántó (Arator) István

1540 k. Devecser. Nyelv: magyar. SJ 1561. febr. 19. Róma. Psz. 1566. dec. 20. Nagyszombat. F. 1592. febr. 9. 4 fog. prof. Bécs. †1612. júl. 3. Olmütz.

Tizenöt éves volt, amikor anyját és három testvérét elrabolták a törökök. Nagybátyja pártfogolta és taníttatta. 1560-ban a nyitrai püspök Rómába küldte a Német Kollégiumba. 1561-ben jelentkezett felvételre a Jézus Társaságába. A Római Kollégiumban tanult bölcseletet és teológiát 1565-ig, onnan Bécsbe küldték, ahol grammatikát tanított. Bécsből Nagyszombatba került az első magyar kollégiumba. 1566-ban szentelték pappá. 1568–74 között Bécsben még teológiát tanult, és bölcseletet tanított. 1575–9 között Rómában volt a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatója. Megírta az 1575-ös szentév történetét, amely még mindig nem jelent meg nyomtatásban. 1578-ban kieszközölte XIII. Gergely pápánál egy magyar kollégium alapítását. Ezt a pápa a növendékek alacsony száma miatt egyesítette a némettel. Az intézmény ma is létezik Német–Magyar Kollégium néven. 1580–8 között Erdélyben működött, főleg mint hitvitázó és hitszónok. Egyszer háromszázhárom kálvinista pásztorral vitázott azok szinódusán. Első két évében már négyszáz személyről ad hírt, akiket ő vezetett vissza az egyházba. Kolozsváron, Gyulafehérváron és Nagyváradon működött. Amikor 1588-ban az erdélyi országgyűlés elűzte a jezsuitákat, többen közülük, főleg a lengyel atyák, őt is okolták makacssága miatt. 1590-ben Vágsellyén házfőnök, a következő évben Znióváralján hitszónok volt. 1592–4-ig Bécsben kazuisztikát tanított, majd attól kezdve magyar hitszónokként és gyóntatóként dolgozott. 1602–5-ben Turócon lelkipásztorkodással és főleg írással foglalkozott. 1606-tól haláláig Olmützben készítette emlékiratait. Dolgozott a Szentírás magyar fordításán is. Munkáinak nagy része megsemmisült Bocskai István felkelése alatt. Munkái közül fennmaradt Korán-cáfolata, dokumentációja a magyar kollégium alapításáról és a némettel való egyesítéséről, valamint alapos beszámolói a katolikus egyház súlyos helyzetéről, továbbá levelezése 1600-ig a Monumenta Antiquae Hungariae négy kötetében jelent meg kritikai kiadásban. Hogy Káldi György használta-e és milyen mértékben Szántó István esetleges Szentírás-fordítását, ma még vitatott kérdés.

M: De Collegio Hungarico in Urbe excitando libellus. Mon. Ant. Hung. I. Róma, 1969, 638–47; Ad SS.D.N. Gregorium XIII de statu totius Pannoniae et seminario hungarico in Urbe excitando oratio. Uo. 698–757; Historia Seminarii Hugarici. Uo. 909–47; Historia unionis Collegii Hungarici cum Germanico. Uo. 988–97; Historia Collegiorum S. J. in Transylvania. De origine et propagatione haereseum in Hungaria. Ad restaurandam religionem catholicam in Hungaria. Mon. Ant. Hung. IV. Róma, 1987. 526–82; Historia Epistolarum. Kiad. Szittyai D. Bp., 1950; Confutatio Alcorani. Kiad. Lázár I. D. Szeged, 1990. Ir: CPA I. 621; DHCJ IV. 3678; Guilhermy II. 11; MÉL II. 704; Po III. 20833–44; Po Magyar 1547–66; So I. 506–7 (Arator); Bitskey I.: Hungáriából Rómába. A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés. Bp., 1995; Fraknói V.: Egy magyar jezsuita a XVI. században. KatSzle 1. (1887) 385–433; Gerendás E.: (A.) I. Száz jezsuita arcél I. 241–85; Holovics F.: Ki fordította a Káldi-féle bibliát? ItK 66. (1962) 223–31; Th. Löhr: Stefan Szántó und die Theologie. Korrespondenzblatt des Collegium Germ. et Hung. 1979. 27–58; Monay 71–92; Polgár L.: Szántó István Korán-cáfolata a magyar Islám-apológia keretében. (Licentiátusi dolg.) Chieri, 1950; Szilágyi Cs.: Szántó Arator István Historia anni jubilaei 1575 című munkájának ismertetése. MEV 13. (2001) 3–4, 19–45; Szittyai D.: Szántó I. élete és kora. Bp., 1920; Uő: Szántó (Arator) István S. J. (1540–1612) élete és munkája. MEV 6. (1994) 3–4, 5–35; Timár K.: Szántó (Arator) István irodalmi tervei. ItK 40. (1930) 34–42, 161–74; Gárdonyi M.: Egy XVI. századi magyar jezsuita a katolikus restauráció szolgálatában. Szántó I. élete. Studia Wespremiensia 2, 2000, 32–41; Uő: Szántó István a katolikus megújhodásért. Miscellania Ecclesiae Strigoniensis. Bp., 2001. 125–34; Szilágyi Cs.: Szántó (Arator) István mint a Missio Transilvanica szervezője. MJK 131–41; Uő: Szántó (Arator) István vitája Roberto Bellarminoval. Historicus Societatis Iesu. Bp., 2007. 77–88; Velics I. 92–101; Cs. Szilágyi: Stephanus Arator: Historia Anni Jubilei 1575. (Presentazione delle fonti). Folia Theologica 18. (2007) 227–43.született: 1540-0-0?, Devecserbelépés: 1561-02-19, Rómafogadalom: 1592-02-9, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1566-12-20, Nagyszombatmeghalt: 1612-07-3, Olmützbeszélt nyelvek: magyar