Ökológiai rózsafüzért készítettek olasz jezsuiták – itt a magyar változat!

Az olasz jezsuiták összeállítottak egy ökológiai rózsafüzért, melynek egyes titkaihoz Ferenc pápa 2015-ös, Laudato si’ kezdetű teremtésvédelmi enciklikájának vonatkozó részeit, valamint evangéliumi idézeteket vettek alapul. Az eredeti verzió ezen a linken érhető el, a genovai noviciátusban tanuló Tímár Dániel SJ és a budai közösségben élő Hiba György SJ segítségével elkészült magyar változatot pedig az alábbiakban közöljük 2020 májusában, Szűz Mária hónapjában.

Ökológiai rózsafüzér

Örvendetes titkok

Ferenc pápa Laudato sí’ kezdetű enciklikájából: „Az isteni mintára teremtett világ pedig kapcsolati háló. […] Az emberi személy oly mértékben fejlődik, válik érettebbé és szentelődik meg, amennyire kapcsolatba lép: amikor kilép önmagából, hogy közösségben éljen Istennel, a többi emberrel és minden teremtménnyel. […] Minden összefügg mindennel, és ez arra hív minket, hogy az egész világot átszövő szolidaritás lelkiségét alakítsuk ki, azt, amely a Szentháromság misztériumából fakad.” (LS 240)

Mária, segíts ráhagyatkoznunk a Szentlélekre, hogy szívünket ökológiai megtérés felé vezesse. Ő tegyen minket képessé arra a gyökeres változásra, hogy a Szentháromság szemével nézzük a világot, Aki minden egyes teremtményét gyöngéden szereti, meghallgatja a szegények és a Föld kiáltását, és küld bennünket, hogy küzdjünk az igazság, a béke és a szeretet uralmáért.

Első titok: Jézus feltámadása

A megfeszített Názáreti Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. (Mk 16,6)

„A végén szemtől szemben állunk majd Isten végtelen szépségével (vö. 1Kor 13,12), és boldog csodálattal olvashatjuk a világegyetem misztériumát, amely velünk együtt részesedik majd a véget nem érő teljességben. […] Az örök élet közös ámulat lesz, amikor minden – ragyogóvá átalakult – teremtmény elfoglalja helyét, és lesz valamije, amit a végérvényesen felszabadított szegényeknek adhat.” (LS 243)

„Addig is összefogunk, hogy vigyázzunk erre a ránk bízott otthonra. […] Minden teremtménnyel együtt Istent keresve járunk ezen a földön. […] Énekelve járjunk! Hogy a bolygónkért folytatott küzdelmünk és az érte érzett aggódásunk ne vegye el tőlünk a remény örömét.” (LS 244)

Második titok: Jézus mennybemenetele

És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig! (Mt 28,20)

„Isten, aki nagylelkű elköteleződésre hív minket, és arra, hogy mindent neki adjunk, eltölt minket a szükséges erővel és világossággal, hogy előrehaladhassunk. E világ szívében továbbra is jelen van az élet Ura, aki nagyon szeret minket. Ő nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra, mert végérvényesen eggyé vált földünkkel.” (LS 245)

Harmadik titok: A Szentlélek eljövetele

Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz […] Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel (ApCsel 2,3-4)

„A Lélek, a szeretet végtelen köteléke, aki bensőségesen jelen van a világmindenség szívében.” (LS 238)

„Isten azonban, aki velünk együtt akar cselekedni és számít az együttműködésünkre, arra is képes, hogy valami jót hozzon ki az általunk okozott bajokból, mert „a Szentléleknek végtelen nagy, az isteni értelemre jellemző képzelőereje van, amely a legösszekuszáltabb és legátláthatatlanabb emberi történések csomóit is képes kibogozni”.” (LS 80)

„… tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni. […] Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében. (LS 13)

„[…] ne szalasszuk el egy kedves szó, egy mosoly vagy bármilyen, békét és barátságot árasztó apró gesztus lehetőségét. Az átfogó ökológiához a mindennapi élet egyszerű gesztusai is hozzátartoznak.” (LS 230)

Negyedik misztérium: Mária mennybevétele

Mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. (Lk 1,49)

„Mária, az anya, aki Jézust gondozta, most anyai szeretettel és fájdalommal ennek a sérült világnak viseli gondját. Ahogyan egykor átszúrt szívvel siratta Jézus halálát, most együtt érez a megfeszített szegényeknek és e világ emberi hatalom által elpusztított teremtményeinek szenvedésével.” (LS 241)

Ötödik titok: Mária, a menny és a föld királynőjének megkoronázása

Íme, az Úr szolgálóleánya. (Lk 1,38)

„Ő a „napba öltözött” asszony, „lába alatt a holddal, fején pedig tizenkét csillagból álló koszorúval” (Jel 12,1). Felvéve a mennybe az egész teremtett világ Anyja és Királynéja. Megdicsőült testében, a feltámadt Krisztussal együtt, a teremtés egy része elérte szépségének teljességét.” (LS 241)

„Uralkodni és szolgálni. Mária, taníts bennünket szolgálni a teremtményeket és minden embert. Ahogy Jézus tette, ahogy te tetted, hogy általunk növekedhessen Isten Országa, amelyben „elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke.” (LS 10)

A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima

Áldunk téged, Atyánk,

minden teremtményeddel együtt,

melyek erős kezedből kerültek ki.

A tieid,

telve vannak jelenléteddel és gyengéd szereteteddel.

Áldott légy!

 

Isten Fia, Jézus,

általad teremtetett minden.

Testet öltöttél Mária anyai méhében,

e Föld részévé lettél,

és emberi szemmel nézted a világot.

Ma benne élsz minden teremtményben

feltámadottként, dicsőségben.

Áldott légy!

 

Szentlélek, te világosságoddal

az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,

és kíséred a teremtés fájdalmas sóhajtozását,

de ott élsz a mi szívünkben is,

hogy a jóra ösztönözz minket.

Áldott légy!

 

Egy és hármas Urunk,

végtelen szeretetű csodálatos közösség,

taníts meg, hogy meglássunk téged

a világmindenség szépségében,

ahol minden rólad beszél!

Indíts minket dicséretre és hálára

minden egyes teremtményedért!

 

Add meg a kegyelmet,

hogy szoros egységben érezzük magunkat

mindazzal, ami létezik!

 

Szeretet Istene,

mutasd meg helyünket ebben a világban,

hogy szereteted eszközei legyünk

minden élőlény számára ezen a földön,

hiszen te egyikükről sem feledkezel meg!

Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait,

hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől,

szeressék a közjót, segítsék a gyengéket,

és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk.

A szegények és a Föld ezt kiáltják:

Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal,

hogy védjünk minden életet,

hogy egy jobb jövőt készítsünk elő,

hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa! Áldott légy! Ámen.

Frissítve: 2020. május 02.