Szent Ignác-év a jezsuitáknál 2021-2022-ben

Az alábbi levelet Arturo Sosa jezsuita generális írta a Jézus Társasága tagjainak. Az általános elöljáró a rendalapító megtérésének 500., valamint szentté avatásának 400. évfordulójára Szent Ignác-évet hirdet 2021-2022-re. A szöveg magyar fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves Testvérek!

1521-ben, amikor Szent Ignác loyolai családi kastélyában lábadozott, hogy a Pamplona ostromakor kapott lábsebe begyógyuljon, Isten elvezette őt megtéréséhez, és a Manresába vivő vándorútra irányította lépteit. Barátainkkal és az egész Egyházzal együtt egyetemes Társaságunk emlékezni akar erre a kiváltságos pillanatra, amikor a Szentlélek megadta Loyolai Ignácnak a sugallatot, hogy Krisztust kövesse, valamint el szeretné mélyíteni ennek a zarándokútnak a megértését: „Hogy valami gyümölcsöt merítsen belőle”.

E célból Szent Ignác-évet hirdetünk meg, mely 2021. május 20-án (Ignác pamplonai megsebesülésének napján) kezdődik és 2022. július 31-én végződik.

A Szent Ignác-év központja 2022. március 12. lesz, mely nap Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Avilai Szent Teréz, Földműves Szent Izidor és Néri Szent Fülöp szentté avatásának négyszázadik évfordulója.

Szándékom továbbá összehívni a 71. rendes Prokurátorok Kongregációját. E Kongregációt a spanyolországi Loyolában fogjuk tartani 2022. május 16-tól 22-ig. A gyűlés előtt a Kongregáció tagjai számára nyolcnapos Lelkigyakorlatot fogunk tartani. A 71. Prokurátorok Kongregációját 2021. január 15-re tervezem hivatalosan összehívni, hogy a rendtartományi gyűlések 2021. december 15-ig befejeződhessenek.

Azt remélem, a Szent Ignác-év folyamán meghalljuk az Úr hívását, és engedjük, hogy Ignác személyes tapasztalatából inspirációt nyerve Ő munkálkodjon megtérésünkön. Loyolai lábadozásáról beszélve (1521-1522) Szent Ignác önéletrajzában elmondja, hogy „fivére és a kastély többi lakója viselkedésének külső változása révén megértette, hogy az ő lelke belsőleg megváltozott” (10). „Gyanították, hogy egy nagy változást akar megvalósítani.” Ignác már Manresában fölteszi a kérdést, hogy „milyen ez az új élet, amely most kezdődik” (21). Ezt követően önéletrajzában Ignác elismeri, hogy „mindent új módon látott” (30). Társaságunk egyetemes apostoli preferenciái (2019-2029) megerősítették a személyes, közösségi és intézményes megtérésünkre irányuló felhívást, amely a nagyobb lelki és apostoli szabadság és alkalmazkodási készség eléréséhez szükséges. Használjuk föl ezt az alkalmat, és hagyjuk, hogy Isten az Ő akarata szerint formálja át életküldetésünket.

Amikor Ignác Manresába érkezik, hogy onnan a Szentföldre zarándokoljon, végigjárja azt a lelki vándorutat, amelyet minden istenkereső megtérőnek végig kell járnia. Ez ma ránk is vonatkozik.

Ezért a Szent Ignác-év ünneplésének mottója az, hogy „Mindent újszerűen lássunk Krisztusban”.

A mottó arra is rávilágít hogy ez az ünneplés alkalmas idő számunkra, hogy az Úr maga újítson meg minket. A Lelkigyakorlatok, melyek összeállításába a Zarándok belefog, folyamatos megtérésének legfontosabb gyümölcsei lesznek, és az egész emberi nem számára az Istenhez vezető utat megmutató kiváltságos eszközzé válnak. Ferenc pápa a Társaság egyetemes apostoli preferenciáinak jóváhagyásakor hangsúlyozta: „Alapfeltétel, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápoljanak az Úrral”.[1]

Az a szegénység, amelyet Ignác elkezd gyakorolni, valamint a szegényekkel való személyes barátsága és a nekik nyújtott segítség Ignác élete megváltozásának nagy jelei. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a mi korunkban a Jézus Társaságához intézett legsürgetőbb meghívások egyike. Világos meghívásról van szó, hogy közelebb kerüljünk ahhoz az életstílushoz, amit az Úr maga élt. A 2021-22-es Szent Ignác-év ezért kiváltságos alkalom, hogy meghalljuk a szegények, a kirekesztettek, a személyes méltóságukban sértettek kiáltását, mindazon társadalmi és kulturális körülmények között, amelyekben élünk és dolgozunk. Ennek lényege, hogy hallgatunk arra, ami megmozdítja a szívünket, s ami arra hív, hogy közelebb kerüljünk a szegényekhez, és velük együtt járjuk az igazságosság és kiengesztelődés útját.

A megtérés egyik dimenziója, amire a Szentlélek ebben az évben hív, az, hogy közösen végezzünk megkülönböztetést, miképp mélyíthetjük el szegénységi fogadalmunkat. Ily módon napjainkban is közeledhetünk Ignác és első társainak életmódjához, hűségesen követve az általuk kapott karizmát, amelyet az Úr egész Társaságunknak szánt.

A Jézus Társaságának eredete Ignác tapasztalataiban gyökerezik, melyekről a Szent Ignác-évben (2021-2022) megemlékezünk.

Ez jó alkalmat ad arra, hogy felmutassuk lelki gyökereinket, vagyis azt a lelki forrást, amely számos módon és helyen táplál minket.

Belső szabadságunk elmélyítése és megújítása erőt ad a magis új és gazdagító perspektívái számára. Ezek a fiatalok kíséréséből és abból a közös törekvésből származhatnak, amellyel igyekszünk a természet sebeit gyógyítani és a jövő nemzedékeket jobb élethez segíteni.

Buzdítom a felsőbb elöljárók konferenciáit, a rendtartományokat és régiókat, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatokat ápolják küldetésünk társaival, hogy lelkesedéssel emlékezzenek meg alapítónk, „Padre Maestro Ignacio” megtéréséről. Ez mindnyájunk számára alkalmat ad majd arra, hogy megismerjük, szeressük és kövessük a Mindenség Urát. A római Curia is támogatni fogja ezeket a törekvéseket, különösen az általam alapított bizottság révén.[2]

Amint Szent Ignác atyánknál történt, az Úti Boldogasszony vezessen bennünket megtérésünk útján. Adja Isten, hogy szívünk nyíljon meg, mert ez szükséges a Szentlélek befogadásához, Aki a lehetetlent megcélzó merészséget akarja ajándékozni nekünk.

Arturo Sosa SJ
általános elöljáró

Róma, 2019. szeptember 27.

A Regimini militantis Ecclesiae bulla kiadásának évfordulóján

(Fordította: P. Nemeshegyi Péter SJ)

[1] Ferenc pápa 2019. február 6-án kelt levele.

[2] A 2021-22 Szent Ignác-évre kinevezett bizottság tagjai: Pascual Cebollada (koordinátor), Pierre Bélanger, Cipriano Díaz Marcos, James Grummer atyák és Patricia Murray szerzetesnővér IBVM.

Frissítve: 2019. október 14.