Alapelvek és teendők bántalmazás esetén

Hitvallásunk

Hiszünk abban, hogy minden ember Isten képmása. Feladatunknak tartjuk ezt a méltóságot őrizni és láthatóvá tenni.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) mélyen elkötelezett a gyermekek, fiatalok és sérülékeny felnőttek védelme iránt.

A jezsuita rendtartomány elítéli és elfogadhatatlannak tartja a bántalmazás, erőszak, zaklatás, visszaélés minden formáját. Rendtartományunk és intézményeink elkötelezettek a személy tisztelete, továbbá az iránt, hogy olyan támogató környezetet teremtsenek, amely védelmet ad a kiskorúaknak és sérülékeny felnőtteknek mindenfajta fizikai, pszichés és szexuális visszaélés ellen.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szabályzatot készített, melynek célja, hogy egyértelműen rögzítse a Rendtartományhoz tartozó rendtagokra, illetve munkatársakra vonatkozóan a kiskorúakkal, valamint a sérülékeny felnőttekkel szemben elvárt magatartási formákat, valamint az őket érintő bántalmazási esetek megelőzésének és kezelésének feladatait.

Ha bárki megalapozottan úgy véli, hogy a JTMR intézményeiben vagy a programjaihoz kapcsolódóan valamely tevékenység, illetve egy vagy több személy a kiskorúakkal, sérülékeny felnőttekkel szemben tanúsított magatartása a keresztény értékeket súlyosan sérti, vagy állami törvénybe ütközik, az jelzéssel élhet az intézményvezetőnek vagy a rend Gyermekvédelmi felelősének.

Minden esetet, állítást ki kell vizsgálni. Ha a meggyanúsított személy a helyi intézmény munkatársa vagy rendtag, a vizsgálatot a Gyermekvédelmi felelős irányítja.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szabályzata

Betartandó alapelvek egy jelzés beérkezése után

Megtorlás tilalma: Jelzést követően a bejelentő személy nem részesülhet megtorlásban, zaklatásban vagy számára más hátrányos következményben.

Jóhiszeműség: A munkatársak, illetve rendtagok részéről történő megalapozatlan vagy rosszindulatú bejelentés esetén fegyelmi eljárás indul.

Titkosság: A bejelentéseket a JTMR zártan kezeli, csak a szabályzatban rögzített illetékesekkel osztja meg.

A bejelentés módjai

Az alábbi módokon tehet bejelentést, ha tudomása van arról, hogy rendünk valamelyik tagja vagy az intézményeinkkel jogi kapcsolatban álló személy kiskorú, illetve sérülékeny felnőtt bántalmazását követte el.

Kiskorú: a rendi intézményekhez tartozó, ott megforduló, illetve közvetett és/vagy közvetlen módon rendi szervezésű programon/rendezvényen részt vevő fiatalok, továbbá minden 18 év alatti „külsős” személy .

Sérülékeny felnőtt: 18 év feletti személy, aki fogyatékossága, életkora, betegsége vagy helyzete (alárendelt, kiszolgáltatott vagy kényszerhelyzet) miatt nem képes megvédeni önmagát valamilyen jelentős sérelem, kihasználás, durva bánásmód esetén, ezért fokozottan ki van téve bármilyen bántalmazás veszélyének.

A gyermekbántalmazás fajtái lehetnek: szexuális, fizikai, érzelmi és online térben elkövetett bántalmazás.

 A Jelzési űrlap kitöltése

A bejelentőlapnak tartalmaznia kell a bejelentő, illetve a bántalmazott személy legfontosabb adatait (név, cím, elérhetőségek). A gyanított vagy látott esetet szükséges pontosan leírni (hol, mikor és milyen visszaélésről van tudomása), ügyelve arra, hogy minden rendelkezésre álló információt közöljön.

A Jelzési űrlap elküldése

Online: a Jelzési űrlap kitöltésével és a  email-címre küldésével

vagy

Postai úton:  a JTMR gyermekvédelmi felelőse számára a 1447 Budapest, Pf. 462 címre.

A bejelentést követő eljárásrend
  • A Gyermekvédelmi felelős tájékoztatja a Tartományfőnököt a bejelentésről, aki mérlegeli a körülményeket, és szükség esetén összehívja az Etikai Bizottságot.
  • A Gyermekvédelmi felelős indokolt esetben a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően megteszi a szükséges jelzéseket az állami hatóságoknak, valamint az illetékes család -és gyermekvédelmi szolgálatoknak. Amennyiben az állami hatóság részéről büntetőeljárás indul, a JTMR-rel jogi kapcsolatban álló személlyel szemben indított belső vizsgálatokat a hivatalos eljárás lezárásáig felfüggesztjük.
  • A sérelmet elszenvedő személy, illetve a családja számára az érintett intézmény vezetője azonnali segítségnyújtást ajánl fel (pszichológus, jogi képviselet), amennyiben ezt az érintettek igénylik és elfogadják.
  • Az érintett intézmény vezetője a Gyermekvédelmi felelőssel együttműködve összegyűjti a rendelkezésre álló adatokat, és minden, az eset során felmerülő körülményt dokumentál.
  • A Tartományfőnök az Etikai Bizottság javaslata alapján rendeli el a belső vizsgálatot.
  • Az intézményvezető a megalapozottan feltételezett elkövetőt felmenti a munkavégzés alól, tájékoztatja a belső vizsgálat elrendeléséről, a jogi segítségkérés lehetőségeiről, kötelezettségeiről.
  • Klerikus érintettsége esetén a szexuális visszaélés gyanújáról a Tartományfőnök értesíti az egyházi hatóságokat. A kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélést a Hittani Kongregációnak is jelenteni kell.
  • Az etikai döntést igénylő kérdések tisztázására és az ügy lefolytatására a Tartományfőnök felkéri az Etikai Bizottságot, melynek tagjai az ülések során áttekintik a folyamatot, javaslatot tesznek a további teendőkre, tanáccsal látják el a Tartományfőnököt az elkövető további alkalmazása, illetve a végső döntés meghozatala céljából.
  • Az a munkatárs, aki bizonyítottan elkövetővé vált, de továbbra is az intézmény munkatársaként foglalkoztatják, személyes gondoskodás keretén belül kap segítséget további életének folytatásához. Az Etika Bizottság a Biztonsági Tervben rögzítettek alapján támogatja az elkövetőt a megtérésben, a rehabilitációban és a jóvátételben.
Frissítve: 2019. november 21.