Az első magyar novíciusok a Jézus Társaságában

A magyar születésű jezsuiták közül P. Hernáth Péter lépett be elsőként a Jézus Társaságába, őt követte öccse, Hernáth János, életük és sorsuk jól példázza a XVI. századi magyar nemzeti, egyházi és jezsuita viszonyokat. P. Szántó István, szintén az elsők között lépett be a jezsuita rendbe, a tollából érdekes tudósítást olvashatunk a jezsuita élet erdélyi kezdeteiről.

Az orawkai magyar szentek temploma

Az orawkai fatemplomot, nemcsak Lengyelországban és egész Közép-Kelet Európában tartják nagy becsben, hanem 2000-ben az UNESCO is felvette az emberiség épített kulturális Világörökségének a listájára. Így vált az orawkai templom az egykori jezsuita szellemi magvetésből az egész emberiség kincsévé.

A Pécsi Jézus Társasági Pius Kollégium története

A régi jezsuita hagyományokkal rendelkező Pécsett, a jezsuita tanítvány, gróf Zichy Gyula püspök adományával nyilt meg 1912-ben a Pius Kollégium, amely az első világháború és a szerb megszállás után az ország egyik legjobb gimnáziumává fejlődött. A tudós jezsuita tanárok és a korszerűen felszerelt tantermek elsőrangú tanulási lehetőséget, a kollégium kiegészítő létesítményei: a tudományos gyűjtemények, a sportpálya és a fedett uszoda, pedig harmonikus szabadidős tevékenységet nyújtottak a diákoknak az iskola 1948. évi államosításáig.

A Nagyszombati Egyetemi Könyvtár

A Pázmány Péter által 1635-ben alapított Nagyszombati Egyetem könyvtára volt a mai budapesti ELTE Egyetemi Könyvtár őse. Az eredetileg 15 ezer kötetes gyűjtemény a maga korában a legnagyobb tudományos könyvtárnak számított, amelyet a magyarországi szellemi élet kiválóságai látogatták.

A magyar jezsuiták tanintézeteinek alapítólevelei (16-18.sz.)

A jezsuiták a XVI-XVIII. században megszervezték a magyarországi közép- és felsőfokú oktatást. A különböző alapító- és megerősítő adománylevelek hűen tükrözik a korabeli állapotokat és sajátos nyelvezetükön betekintést nyújtanak az egyes tanintézetek működésébe. Ebben az összeállításban a budai, győri, pécsi kollégiumok, a nagyszombati nemesi konviktus és a kolozsvári, nagyszombati, kassai egyetemek alapítóleveleit adjuk közre.

A jezsuiták oktatási intézményei a Felvidéken

A jezsuiták a Felvidéken a XVI-XVIII. században, a nagyobb városokban kiépítették az iskola hálozatukat, gimnáziumokat és egyetemeket alapítottak, ahol az ország jövendő értelmiségét képezték, ezzel is hozzájárulva az ország művelődési szintjének az emeléséhez és a tudományos élet fejlődéséhez.

Murin András SJ szekszárdi útinaplója 1710-ből

A szerző, egy jezsuita szerzetes, Murin András útinaplóját teszi közzé bevezető tanulmány kíséretében. A napló értékét mindenekelőtt az adja, hogy a vizsgált régió, Tolna megye 17-18. századi forrásadottságai nagyon szegényesek, így ez a napló is egyedülálló a töröktől felszabadult Tolnára vonatkozó dokumentumok között.